Przetargi.pl
dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska dydaktycznego do Pomiarów Procesów Konwekcyjnych dla Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych - Laboratorium Termodynamiki w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki KC-zp.272-499/15

Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica ogłasza przetarg

 • Adres: 30-059 Kraków, Al. Mickiewicza 30
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6173595 , fax. (012) 6173595, 6173363
 • Data zamieszczenia: 2015-09-25
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Akademia Górniczo - Hutnicza im. Stanisława Staszica
  Al. Mickiewicza 30 30
  30-059 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6173595, fax. (012) 6173595, 6173363
  REGON: 00000157700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.dzp.agh.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska dydaktycznego do Pomiarów Procesów Konwekcyjnych dla Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych - Laboratorium Termodynamiki w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki KC-zp.272-499/15
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  dostawa, montaż i uruchomienie stanowiska dydaktycznego do Pomiarów Procesów Konwekcyjnych dla Laboratorium Zaawansowanych Systemów Energetycznych - Laboratorium Termodynamiki w ramach Centrum Energetyki AGH. Dostawa realizowana dla laboratorium w części badawczo-dydaktycznej Centrum Energetyki KC-zp.272-499/15, opis zgodnie z punktem 3.1. SIWZ. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: do 49 dni jednak nie później niż do 30.11.2015 r.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 384100002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 49 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu wadium nie obowiązuje.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Okres gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.dzp.agh.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach