Przetargi.pl
Dostawa, montaż i uruchomienie myjni/dezynfektora do narzędzi i osprzętu dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu

Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82300 Elbląg, ul. Królewiecka
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. (055) 2344111 , fax. 552 345 547
 • Data zamieszczenia: 2018-04-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu
  ul. Królewiecka 146
  82300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. (055) 2344111, fax. 552 345 547
  REGON: 17074593000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szpital.elblag.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa, montaż i uruchomienie myjni/dezynfektora do narzędzi i osprzętu dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji WSZ w Elblągu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem, niniejszego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego jest dostawa, montaż i uruchomienie myjni/dezynfektora do narzędzi i osprzętu dla potrzeb Działu Dezynfekcji i Centralnej Sterylizacji oraz przeprowadzenie szkolenia dla personelu medycznego oraz obsługi technicznej Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego w Elblągu. Wymagane funkcje i parametry techniczne oraz warunki gwarancji, serwisu i szkolenia przedstawiono w Załączniku nr 2A do SIWZ. 2. Zaoferowany aparat musi być fabrycznie nowy, nieużywany. Wyklucza się aparaty demo. Rok produkcji 2018 lub druga połowa 2017 3. Zaoferowany sprzęt musi być kompletny i po zainstalowaniu gotów do podjęcia działalności medycznej, bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji. 4. Wykonawca po przekazaniu do bieżącej eksploatacji i odbiorze przez Zamawiającego myjni/ dezynfektora, potwierdzonego protokołem zdawczo-odbiorczym zobowiązany jest do przeprowadzenia na własny koszt szkolenia w zakresie obsługi dla personelu medycznego i dla personelu obsługi technicznej.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33191000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań, a za spełnienie warunków uzna złożenie wraz z ofertą oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach