Przetargi.pl
Dostawa modułowych zestawów laboratoryjnych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem na wyposażenie pracowni mechatroniki Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie ogłasza przetarg

 • Adres: 33100 Tarnów, ul. Mickiewicza
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 014 6316601, 6316612 , fax. 146 316 600
 • Data zamieszczenia: 2018-03-31
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Tarnowie
  ul. Mickiewicza 8
  33100 Tarnów, woj. małopolskie
  tel. 014 6316601, 6316612, fax. 146 316 600
  REGON: 85163430300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pwsztar.edu.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa modułowych zestawów laboratoryjnych wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem na wyposażenie pracowni mechatroniki Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa modułowych zestawów laboratoryjnych do wraz z oprzyrządowaniem i oprogramowaniem na wyposażenie pracowni mechatroniki Instytutu Politechnicznego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie: 1. LABORATORIUM - Mechanika klasyczna 1.1. Zestaw do wyznaczania środka ciężkości 1.2. Zestaw do wyznaczania momentu siły 1.3. Zestaw do badania ugięcia belek 1.4. Zestaw do badania skręceń elementów o przekroju kołowym 1.5. Zestaw do przeprowadzania prób rozciągania 1.6. Zestaw do badania ruchu harmonicznego prostego 1.7. Zestaw do badania siły tarcia i równi pochyłej 1.8. Zestaw do badania energii potencjalnej i kinetycznej 1.9. Zestaw do badania wielokrążków Specyfikacja techniczna stanowisk laboratoryjnych: • Każdy zestaw laboratoryjny montowany na uniwersalnej ramie, przystosowanej do standardowego stołu laboratoryjnego. Wymagane jest 6 ram do równoczesnej obsługi stanowisk. • Wszystkie stanowiska laboratoryjne należy wyposażyć w instrukcje wykonywania eksperymentów. • Do każdego ze stanowisk laboratoryjnych wymagane jest dostarczenie oprogramowania na CD-ROM (sieciowe lub indywidualne na stanowisko), pozwalające na symulacje wszystkich badanych struktur na stanowisku laboratoryjnym. Oprogramowanie każdego stanowiska zawiera pomocnicze materiały takie jak: wytyczne instrukcje do przeprowadzenia ćwiczeń, konspekt materiałów, które są potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów na każdym stanowisku laboratoryjnym. • Elementy potrzebne do przeprowadzenia eksperymentów na każdym stanowisku laboratoryjnym powinny być dla każdego zestawu składowane w jednym zamykanym wiekiem pudełku/transporterze o konstrukcji plastikowej, wyłożonej materiałem, stabilizującym i zabezpieczającym elementy zestawu przed przesuwaniem się w trakcie przenoszenia. • Szkolenie z zakresu programowania i obsługi zestawów laboratoryjnych dla pięciu osób w siedzibie Zamawiającego. • Okres gwarancji na dostarczone zestawy - 5 lat. 2. LABORATORIUM - Wytrzymałość materiałów 2.1. Stanowisko do badania momentów zginających w belce 2.2. Stanowisko do badania siły ścinającej w belce 2.3. Stanowisko do badania ugięcia belek i wsporników 2.4. Stanowisko do badania naprężeń zginających w belce 2.5. Stanowisko do badania skręceń elementów o przekroju kołowym 2.6. Stanowisko do badania ugięć i ścięć asymetrycznych przekrojów 2.7. Stanowisko do badania połączeń przegubowych konstrukcji ramowych 2.8. Stanowisko do badania łuku trójprzegubowego 2.9. Stanowisko do badania łuku dwuprzegubowego Specyfikacja techniczna stanowisk laboratoryjnych: • Każdy zestaw laboratoryjny montowany na uniwersalnej ramie, przystosowanej do standardowego stołu laboratoryjnego. Wymagane jest 6 ram do równoczesnej obsługi stanowisk. • Wszystkie stanowiska laboratoryjne powinny być wyposażone w Cyfrowy wyświetlacz sił (6 sztuk do równoczesnej obsługi 6 stanowisk laboratoryjnych). Urządzenie powinno umożliwiać wyświetlanie do 4 wartości sił mierzonych w czasie rzeczywistym przez czujniki umieszczone na modułach wybranych stanowisk dydaktycznych z zakresu wytrzymałości materiałów. • Do każdego ze stanowisk laboratoryjnych dostarczony jest Automatyczny moduł gromadzenia danych (6 sztuk). Urządzenie wraz z oprogramowaniem powinno umożliwiać automatyczne przesyłanie danych z modułów pomiarowych stanowisk dydaktycznych z zakresu wytrzymałości materiałów do komputera. • Do stanowisk laboratoryjnych należy dostarczyć oprogramowanie (1 szt.). Oprogramowanie powinno umożliwiać komputerową symulację zjawisk z zakresu działania konstrukcji. Oprogramowanie powinno posiadać następujące cechy: a. powinno umożliwiać naukę zasad konstrukcji, b. powinno pozwalać na symulacje co najmniej 15 eksperymentów z zakresu konstrukcji, c. powinno zawierać podręcznik użytkownika, a w nim propozycje przeprowadzania eksperymentów i odpowiedzi na typowe pytania, d. powinno pozwalać na symulowane komputerowo badanie podstaw różnorodnych konstrukcji, e. powinno umożliwiać zmiany różnych części każdego symulowanego eksperymentu, f. powinno pozwalać na symulowanie zastosowania szerokiego zakresu obciążeń, w tym obciążeń równomiernie rozłożonych, g. powinno umożliwiać przetwarzanie danych, tworzenie tabel i wykresów, jak również powinno umożliwiać porównywanie między sobą właściwości szerokiego zakresu różnych konstrukcji. • Do każdego ze stanowisk laboratoryjnych dostarczona winna być instrukcja wykonywania eksperymentów. • Do każdego ze stanowisk laboratoryjnych należy dostarczyć oprogramowanie, pozwalające na symulacje wszystkich badanych struktur na stanowisku laboratoryjnym. • Należy przeprowadzić szkolenie z zakresu programowania i obsługi zestawów laboratoryjnych dla pięciu osób w siedzibie Zamawiającego. • Okres gwarancji na dostarczone zestawy - 5 lat. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 1 do siwz.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 3000,00 zł (słownie: trzy tysiące złotych), przed upływem terminu składania ofert.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Potwierdzenie wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach