Przetargi.pl
Dostawa mebli w ramach wyposażenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno

Gmina Pilzno ogłasza przetarg

 • Adres: 39-220 Pilzno, Rynek
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 146 721 036 , fax. 146 722 491
 • Data zamieszczenia: 2018-05-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Pilzno
  Rynek 6
  39-220 Pilzno, woj. podkarpackie
  tel. 146 721 036, fax. 146 722 491
  REGON: 85166119700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.pilzno.um.gov.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa mebli w ramach wyposażenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa mebli w ramach wyposażenia budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno. Wyposażenie następujących budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Pilzno: - Środowiskowy Dom Samopomocy w miejscowości Parkosz (dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozbudowa z przebudową i zmianą sposobu użytkowania budynku OSP na Środowiskowy Dom Pomocy Społecznej” na działkach nr 926/8, 724/5, 820/1 w miejscowości Parkosz”, - Publiczne przedszkole w Dobrkowie (dostawa wyposażenia w ramach projektu pn. Rozbudowa i przebudowa budynku przedszkola w Dobrkowie).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 39100000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości 2.000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące).
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) oświadczenie z pkt III.3: W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez wykonawców, w/w oświadczenie składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje ich brak. 2) Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp tj. informacji z otwarcia ofert, przekazuje Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców należy złożyć indywidualne oświadczenia i ewentualne dowody, dotyczące każdego z nich). W przypadku gdy Wykonawca nie należy do żadnej grupy kapitałowej, to przedmiotowe oświadczenie (odpowiednio sporządzone) może złożyć wraz z ofertą.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach