Przetargi.pl
Dostawa materiałów promocyjnych - odznaka absolwenta PWr, znak post.:ZP/BZP/006/2016

Politechnika Wrocławska ogłasza przetarg

 • Adres: 50-370 Wrocław, ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 3202182,3203145 , fax. 71 3202143
 • Data zamieszczenia: 2016-02-01
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Politechnika Wrocławska
  ul. Wybrzeże Wyspiańskiego 27 27
  50-370 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 3202182,3203145, fax. 71 3202143
  REGON: 55181193009000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://przetargi.pwr.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Uczelnia publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów promocyjnych - odznaka absolwenta PWr, znak post.:ZP/BZP/006/2016
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1.OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1.1. Przedmiotem zamówienia jest: Wykonanie i dostawa 8.200 sztuk odznak absolwenta Politechniki Wrocławskiej według autorskiego projektu oraz opakowań wraz z konfekcjonowaniem (pakowaniem) odznak wg załącznika nr 4 do SIWZ., który stanowi szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Szczegółowy zakres obowiązków wykonania przedmiotu zamówienia znajduje się w projekcie umowy, stanowiącym Załącznik nr 5 niniejszej SIWZ. 1.2. Zamówienie obejmuje również: a. wykonanie próbnego egzemplarza (prototypu) celem akceptacji przed produkcją seryjną b. dostawę materiałów pod wskazany przez Zamawiającego adres. 1.3. Dostarczane materiały promocyjne, będące przedmiotem zamówienia, powinny spełniać następujące kryteria: a. pełnowartościowe, w pierwszym gatunku, b. winny być pozbawione przebarwień, pęknięć, zarysowań, ewentualnie innych uszkodzeń widocznych gołym okiem, c. poszczególne części każdego z materiałów muszą być do siebie precyzyjnie dopasowane i trwale zamocowane, d. elementy graficzne powinny być trwale naniesione, nie mogą być starte, łatwo ścieralne przy standardowym użytkowaniu, rozmazane, popękane, ani nie mogą posiadać zmienionych kolorów w odniesieniu do zaakceptowanych egzemplarzy próbnych. Projekt odznaki, o którym mowa w Załącznikach 4 do SIWZ wskazuje na spełnienie parametrów opisanych w załączniku i stanowi wzór rozwiązania - odniesienie do wyglądu artykułu. 1.4. Kod CPV: 22462000-6 - materiały reklamowe. 1.5. Miejsce dostawy: Dział Marketingu i Promocji PWr Wybrzeże Wyspiańskiego 27, pok.133, 50-370 Wrocław, docelowo asortyment będzie magazynowany w A-01 Magazyn AC0-3R bud. A-1 Wybrzeże Wyspiańskiego 27, 50-370 Wrocław. 2. Termin wykonania dostawy strony określają na: maksymalny termin dostawy do 21 dni od dnia podpisania umowy. Zamawiający w kryteriach oceny ofert będzie oceniał skrócenie ostatecznego terminu realizacji przedmiotu zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 224620006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wnoszenia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin wykonania zamówienia- skrócenie terminu
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://przetargi.pwr.edu.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach