Przetargi.pl
Dostawa materiałów malarskich w 2016 r

21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu ogłasza przetarg

 • Adres: 82-300 Elbląg, ul. Łęczycka 6
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 261 312 572 , fax. 261 313 304
 • Data zamieszczenia: 2015-12-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Elblągu
  ul. Łęczycka 6 6
  82-300 Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 261 312 572, fax. 261 313 304
  REGON: 28138539600000
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: 21 Wojskowy Oddział Gospodarczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów malarskich w 2016 r
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa materiałów malarskich w 2016 r., z podziałem na części zamówienia: część zamówienia nr 1, w zakresie 73 pozycji asortymentowych - dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników, część zamówienia nr 2, w zakresie 30 pozycji asortymentowych - dostawa wyrobów ściernych, część zamówienia nr 3, w zakresie 28 pozycji asortymentowych - dostawa akcesoriów malarskich. Zamówienie realizowane z wykorzystaniem prawa opcji. Opcja polega powtórzeniu tego samego asortymentu dla ilości maksymalnych określonych w SIWZ
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 242000006
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: dla części zamówienia nr 1 - 1700 zł, dla części zamówienia nr 2 - 130 zł , dla części zamówienia nr 3 - 180 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin realizacji zamówienia dla ilości minimalnych
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.21wog.wp.mil.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną