Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, farb, lakierów i rozpuszczalników dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, farb, lakierów i rozpuszczalników dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa materiałów budowlanych, sanitarnych, farb, lakierów i rozpuszczalników dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2. Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na trzy części:  część nr 1 – dostawa materiałów budowlanych dla 35 WOG  część nr 2 – dostawa materiałów sanitarnych dla 35 WOG  część nr 3 – dostawa farb, lakierów i rozpuszczalników dla 35 WOG; 3.2. Szczegóły dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia dla poszczególnych części Zamawiający opisał w zał. do SIWZ nr 7A, 7B, 7C - „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia”. 3.3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości danego artykułu, kosztem innego w granicach nieprzekraczających ogólnej ceny ofertowej. 3.4 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych – fabrycznie nowych. W przypadku oferowania materiałów równoważnych Wykonawca powinien wykazać, że oferowany towar spełnia wymagania określone przez Zamawiającego – załącznik nr 9 do SIWZ. Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44111000-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 2.1. Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: cześć nr 1 w kwocie – 6 900 zł (słownie zł: sześć tysięcy dziewięćset) cześć nr 2 w kwocie – 1 800,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc osiemset ) cześć nr 3 w kwocie – 1 300,00 zł (słownie zł: jeden tysiąc trzysta)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1) nw. dokumenty:  Jednolite oświadczenie (zał. nr 2);  „Formularz cenowy” (zał. nr 3A, 3B, 3C);  „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 4) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów;  Wykaz materiałów równoważnych – w przypadku ich wykazywania (zał. nr 9 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach