Przetargi.pl
Dostawa materiałów budowlanych na bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i parkingów w mieście Suwałki

Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach ogłasza przetarg

 • Adres: 16-400 Suwałki, ul. Sejneńska 84
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 87 566 78 55 , fax. 87 565 99 26
 • Data zamieszczenia: 2012-04-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg i Zieleni w Suwałkach
  ul. Sejneńska 84 84
  16-400 Suwałki, woj. podlaskie
  tel. 87 566 78 55, fax. 87 565 99 26
  REGON: 20066207700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdiz.suwalki.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa materiałów budowlanych na bieżące utrzymanie nawierzchni chodników i parkingów w mieście Suwałki
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres dostawy obejmuje: Zadanie 1 - Dostawa elementów brukarskich wraz z kosztami transportu i rozładunku na terenie miasta Suwałki Zadanie 2 - Dostawa betonów towarowych Zadanie 3 - Dostawa kruszywa bez kosztów transportu i rozładunku
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 441000001
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zapewni jako część swojej oferty wadium w wysokości: Zadanie nr 1 wadium wynosi: 2 500,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące pięćset złotych) Zadanie nr 2 wadium wynosi: 1 500 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych) Zadanie nr 3 wadium wynosi: 850 zł (słownie: osiemset pięćdziesiąt złotych)

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zdiz.suwalki.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach