Przetargi.pl
„Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy – 12) dla inwestycji - Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie Drugim z przeznaczeniem na Przychodnię Zdrowia”

Urząd Gminy Aleksandrów ogłasza przetarg

 • Adres: 23408 Aleksandrów,
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 846 875 002
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy Aleksandrów
  23408 Aleksandrów, woj. lubelskie
  tel. 846 875 002
  REGON: 95001432800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugaleksandrow.bip.lubelskie.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Dostawa materiałów budowlanych (ciąg dalszy – 12) dla inwestycji - Rozbudowa budynku Ośrodka Zdrowia w Aleksandrowie Drugim z przeznaczeniem na Przychodnię Zdrowia”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa wraz z rozładunkiem niżej wymienionych materiałów budowlanych na plac zlokalizowany przy Urzędzie Gminy Aleksandrów, Aleksandrów Drugi 380, 23-408 Aleksandrów, w miejscu wskazanym przez przedstawiciela Zamawiającego. Lp. Nazwa materiału budowlanego Jedn. Ilość 1 Profil CD 60x27 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6 mm, L=400 cm szt 34 2 Profil CD 60x27 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6 mm, L=300 cm szt 33 3 Profil UD 28x27 z blachy stalowej ocynkowanej o grubości nominalnej 0,6 mm, L=400 cm szt 18 4 Płyta gipsowa ognioodporna gr. 12,5 mm, 2600x120 cm szt 22 5 Płyta gipsowa wodo-ognioodporna gr. 12,5 mm, 2600x120cm szt 22 6 Płyta gipsowa wodoodporna gr. 12,5 mm, 2600x120 cm szt 25 7 Wieszak do profili CD noniuszowy - element dolny szt 100 8 Wieszak do profili CD noniuszowy - element górny, L=60 cm szt 100 9 Klamra wieszaka noniuszowego do profili CD szt 100 10 Maty z wełny mineralnej do izolacji termicznej gr 10 cm ∫o=0,039W/m-K m² 135 11 Maty z wełny mineralnej do izolacji termicznej gr 15 cm ∫o=0,039W/m-K m² 135 12 Płytki ceramiczne ścienne szkliwione 35x25•cm (jasny beż lub podobne) m² 243 13 Płytki terakotowe gresowe impregnowane 40x40x0,9•cm (typu Nowa Gala QZ03 natura - jedna kaluibracja z QZ06) m² 154 14 Płytki terakotowe gresowe impregnowane 40x40x0,9•cm (typu Nowa Gala QZ06 natura) m² 137 15 Płytki cokołowe gresowe impregnowane 8x40 cm - poler (typu Nowa Gala QZ03) szt 235 16 Sucha zaprawa do spoinowania, wąska kolor kg 200 17 Masa uszczelniająca silikonowa "Silikon" sanitarny biały 300ml szt 6 18 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek ceramicznych gresowych - półelastyczny kg 2000 19 Zaprawa klejąca (sucha mieszanka) do płytek gresowych - elastyczny kg 500 20 Papa asfaltowa na tekturze izolacyjna m² 130 21 Folia PCV izolacyjna podposadzkowa gr. 0,5 mm m² 280 22 Płyty styropianowe EPS 100 036 gr. 3 cm m3 3,6 23 Płyty styropianowe EPS 200 036 gr. 4 cm m3 9,7 24 Rozdzielacz 12 obwodowy mosiężny, otwory gwintowane zasilenia i powrotu belek Gw1", korki mosięże zasilenia i powrotu Gw 1", otwory gwintowane zasilenia i powrotu obwodów Gw ½", wejście na zawór odpowietrzający na belce zasilenia i powroty Gw ½", zestaw mocujący belki do szafki szt 1 25 Szafka podtynkowa z ramką dla rozdzielacza 12 obwodowego z blachy stalowej malowanej farbą epoksydowo-poliestrową w kolorze białym wyposażona w zamek na kluczyk, kluczyk, szyny montażowe na rozdzielacz szt 1 26 Kolano zaciskowe Pex 16x½' gw (korpus metalowy, rury i kształtki Pex w jednym systemie z matrycą zaciskową TH) szt 5 27 Kolano zaciskowe Pex 16x1/2' gw z łapami (korpus metalowy, rury i kształtki Pex w jednym systemie z matrycą zaciskową TH) szt 6 28 Kolano Pex 90º 16x2 (korpus metalowy, rury i kształtki Pex w jednym systemie z matrycą zaciskową TH) szt 5 29 Kolano zaciskowe Pex 20x1/2' gw (korpus metalowy, rury i kształtki Pex w jednym systemie z matrycą zaciskową TH) szt 3 30 Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 16/2 mm (950C, 10 bar) wkładka aluminiowa 0,4 mm m 300 31 Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 20/2 mm (950C, 10 bar) wkładka aluminiowa 0,4 mm m 10 32 Rura wielowarstwowa PEX/AL/PEX 32/3 mm (950C, 10 bar) wkładka aluminiowa 0,4 mm m 26 33 Zawór kulowy mini nak-wkręt do rozdzielacza ½/16 Pex czerwony (rury i kształtki Pex w jednym systemie) szt 11 34 Zawór kulowy mini nak-wkręt do rozdzielacza ½/16 Pex niebieski (rury i kształtki Pex w jednym systemie) szt 11 35 Zawór automatyczny odpowietrzający mosiężny prosty DN15 (½) szt 1 36 Otulina laminowana folią PE gr 9 mm, średnica wewnętrzna 15 mm czerwona m 150 37 Otulina laminowana folią PE gr 9 mm, średnica wewnętrzna 15 mm niebieska m 150 38 Otulina z PE 35/9 szara z nacięciem wzdłużnym m 26 Wymagany okres gwarancji na dostarczony przedmiot zamówienia: zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta, licząc od daty podpisania dokumentu dostawy. Uwaga: Jeżeli w niniejszej SIWZ oraz w załączonych do niej dokumentach opisano przedmiot zamówienia ze wskazaniem określeń/oznaczeń o których mowa w art. 29 ust 3 i art. 30 ust 1-3 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy przyjąć, że wskazaniu takiemu towarzyszy określenie „lub równoważny”, „równoważnie opisywanym”. Zgodnie z art. 30 ust 4 ustawy - Prawo zamówień publicznych Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy lub usługi spełniają wymagania określone przez Zamawiającego (art.30 ust. 5 ustawy).
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 44000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Formularz ofertowy sporządzony i wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2) Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii (jeżeli dotyczy); 3) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne Dz. U. z 2014 poz. 1114 oraz z 2016 poz. 352), a wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty; 4) Zobowiązanie, o którym mowa w pkt 7.2 SIWZ (jeżeli dotyczy). 5) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust. 5 ustawy (informacji z otwarcia ofert), jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 23 ustawy. W przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach