Przetargi.pl
Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm spełniającego wymagania normy PN EN 13242 lub równoważnej z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych w ramach realizacji środków Funduszu Sołeckiego

Urząd Gminy w Kamionce ogłasza przetarg

 • Adres: 21132 Kamionka, ul. Lubartowska
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 818 527 039 , fax. 818 527 058
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Urząd Gminy w Kamionce
  ul. Lubartowska 1
  21132 Kamionka, woj. lubelskie
  tel. 818 527 039, fax. 818 527 058
  REGON: 53792900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kamionka.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm spełniającego wymagania normy PN EN 13242 lub równoważnej z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych w ramach realizacji środków Funduszu Sołeckiego
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i rozładunek kruszywa naturalnego o uziarnieniu ciągłym 0/31,5 mm spełniające wymagania normy PN-EN 13242 lub równoważnej z przeznaczeniem na modernizację dróg gminnych w ramach realizacji środków Funduszu sołeckiego według zasad i na warunkach wskazanych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 2. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy składa się z zamówienia podstawowego oraz z zamówienia objętego prawem opcji. 3. Przedmiot zamówienia podstawowego obejmuje zakup, dostawę i rozładunek 3000 ton kruszywa według zasad i na warunkach wskazanych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 4. Przedmiot zamówienia objętego prawem opcji obejmuję zakup, dostawę i rozładunek 1000 ton kruszywa według zasad i na warunkach wskazanych w niniejszej umowie oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 5. Prawo opcji realizowane będzie pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego zabezpieczenia środków finansowych. 6. Dostawa przedmiotu zamówienia objętego prawem opcji rozpocznie się w terminie 10 dni kalendarzowych od otrzymania przez Wykonawcę ewentualnego pisemnego zawiadomienie od Zamawiającego. 7. Zamawiający uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji do dnia 30.11.2018 r. Termin o którym mowa w zdaniu pierwszym uważa się za dochowany, jeżeli w ostatnim dniu terminu Zamawiający nada pisemne zgłoszenie. 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo niewykorzystania całości bądź części zamówienia objętego prawem opcji. Wykonawca oświadcza, iż nie będzie dochodził od Zamawiającego wykonania części umowy o której mowa w ust. 3.7 w przypadku nie skorzystania przez Zamawiającego z całości lub części prawa opcji. 9. Szczegółowe wymagania związane z realizacją przedmiotu zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji: 1) Zamawiający żąda kruszywa naturalnego powstającego wskutek mechanicznej przeróbki skały Dewońskiej lub równoważnej. Wyrób musi posiadać wymagane przepisami prawa atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości które należy każdorazowo dołączyć do dokumentu WZ. 2) Zamawiający nie dopuszcza kruszyw: sztucznych (kruszywo pochodzenia mineralnego uzyskane w wyniku procesu przemysłowego, obejmującego termiczną lub inną modyfikację (np. żużle, keramzyt)), oraz z recyklingu (kruszywo powstające w wyniku przeróbki nieorganicznego materiału zastosowanego uprzednio w budownictwie). 3) Kruszywo powinno być jednorodne bez zanieczyszczeń obcych. Kruszywo nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np.: azbest popioły itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (np.: metale, szkło). 4) Zamawiający nie dopuszcza mieszania kruszywa z tzw. niesortem. Kruszywo musi być bez domieszek gliny i piasku. 5) Zamawiający żąda kruszyw naturalnych czyli: kruszyw pochodzenia mineralnego, które poza obróbką mechaniczną nie zostało poddane żadnej innej obróbce. 6) Zamawiający zastrzega sobie prawo do konsultacji z kopalnią/zakładem eksploatacji kruszyw co do jakości Zakupywanego kruszywa. 7) Wykonawca przyjmuje na siebie pełna odpowiedzialność za właściwe wykonanie dostaw, zapewnienie jakości materiałów oraz metod organizacyjno-technicznych w trakcie realizacji zamówienia, 8) Wykonawca przyjmuje na siebie pełną odpowiedzialność za ewentualne: a) szkody na osobie, b) szkody lub uszkodzenia urządzeń, - znajdujących się na miejscu dostaw i rozładunku kruszywa powstałe w wyniku prowadzonych przez Wykonawcę dostaw; 9) Wykonawca zapewnieni bezpieczeństwo i ochronę zdrowia podczas wykonywania wszystkich czynności w czasie realizacji dostaw oraz będzie utrzymywał miejsce prowadzonych dostaw w stanie bezpiecznym dla osób postronnych; 10. Szczegółowe wymagania związane z dostawą przedmiotu zamówienia podstawowego i zamówienia objętego prawem opcji: 1) Strony uzgadniają, że dostawy realizowane będą sukcesywnie, w oparciu o pisemne zapotrzebowanie Zamawiającego, przesłane Wykonawcy w sposób określony w § 10 ust. 4 wzoru umowy, określające: a) ilość kruszywa (w pojedynczym zapotrzebowaniu nie większa niż 200 ton i nie mniejsza niż 20 ton), b) miejsce dostawy, rozładunku kruszywa, rozplanowanie (dostawa na określone drogi i/lub zwałki na terenie Gminy Kamionka), c) sposób rozładunku kruszywa, tj.: punktowo (we wskazanym miejscu na hałdę) i/lub ciągle (z rozciągnięciem na całej długości wskazanego odcinka), d) osobę upoważnioną do odbioru kruszywa i podpisania dokumentu WZ. 2) Wykonawca zobowiązuje się zapewnić dostawę, transport, rozładunek kruszywa w miejscach wskazanych przez Zamawiającego na terenie Gminy Kamionka. 3) Dostawy będą realizowane przy użyciu samochodów o ładowności do 30 ton, w dni od poniedziałku do soboty w godzinach od 7:30 do 15:30. 11. Zamawiający dopuszcza korzystanie z podwykonawców. Wykonawca zobowiązany jest wskazać w formularzu ofertowym części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podać firmy (oznaczenie przedsiębiorstwa) podwykonawców.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14212200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w ww. zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy, jest zobowiązany do przekazania zamawiającemu oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 5 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach