Przetargi.pl
Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2016 roku

Gmina Raków ogłasza przetarg

 • Adres: 26-035 Raków, ul. Ogrodowa 1
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 3535018 , fax. 41 3535018
 • Data zamieszczenia: 2016-03-15
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Raków
  ul. Ogrodowa 1 1
  26-035 Raków, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 3535018, fax. 41 3535018
  REGON: 29101064200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa na potrzeby Gminy Raków w 2016 roku
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sukcesywna kruszywa drogowego o frakcji 4-31,5 gatunek I (mała zawartość gliny) w przewidywanej ilości szacunkowej ok. 900 ton z możliwością 20% zmniejszenia lub zwiększenia ilości w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 31 grudnia 2016 r. Przedmiot zamówienia przeznaczony zostanie do bieżących remontów dróg na terenie Gminy Raków. Jakość kruszywa powinna być zgodna z wymogami normy PN- B 11112, klasy I - kruszywo łamane do nawierzchni drogowych. Przedmiot dostawy musi być dopuszczony do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania - musi posiadać wszystkie wymagane świadectwa, atesty i certyfikaty. Dostawa wraz z transportem i rozładowaniem kruszywa do poszczególnych miejscowości Gminy Raków nastąpi zgodnie z dyspozycją wydaną każdorazowo przez Zamawiającego. Dyspozycja powinna być zrealizowana nie później niż w ciągu 3 dni od jej przekazania Wykonawcy ze względu na miejsce dostaw specyfikację terenu zaleca się posiadanie samochodu ciężarowego - samowyładowczego, jako środka transportu o ładowności do 18 ton z wywrotem 3 stronnym ( na bok i do tyłu). Zamawiający będzie zlecać Wykonawcy wykonanie zlecenia jednostkowego, w którym określone zostanie miejsce dostawy i przeznaczenie kruszywa, jego ilość oraz termin wykonania danego zlecenia jednostkowego. Określona w SIWZ ilość przedmiotu dostawy jest ilością szacunkową i jako taka nie może stanowić podstawy do wnoszenia przez Wykonawcę jakichkolwiek roszczeń co do ilości dostaw faktycznie zakupionych przez Zamawiającego w toku realizacji umowy w sprawie niniejszego zamówienia publicznego.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: termin płatności faktur
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: bip.rakow.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach