Przetargi.pl
Dostawa kruszywa do remontów nawierzchni gruntowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.

Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 25-330 Kielce, ul. Sandomierska 249
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 41 333 50 61 , fax. 41 333 50 61 wew. 209
 • Data zamieszczenia: 2016-04-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Rejonowe Przedsiębiorstwo Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
  ul. Sandomierska 249 249
  25-330 Kielce, woj. świętokrzyskie
  tel. 41 333 50 61, fax. 41 333 50 61 wew. 209
  REGON: 29041402400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.zielen.kielce.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszywa do remontów nawierzchni gruntowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa kruszywa do remontów nawierzchni gruntowych na potrzeby Rejonowego Przedsiębiorstwa Zieleni i Usług Komunalnych Sp. z o.o. Przedmiot zamówienia został określony szczegółowo w załączniku nr 2 do SIWZ. Dostawy będą odbywać się sukcesywnie w miarę potrzeb Zamawiającego. O ilości i terminie dostaw Wykonawca zostanie zawiadomiony telefonicznie lub drogą elektroniczną na 1 dzień przed przewidywanym odbiorem kruszywa. Odbiór kruszywa transportem własnym przez Zamawiającego. Wykonawca umożliwi odbiór kruszywa w dniu następnym po zgłoszeniu - w ciągu 2 godzin od momentu podstawienia transportu Zamawiającego do załadunku przez Wykonawcę. Odbiór wymienionych towarów przez Zamawiającego odbędzie się transportem Zamawiającego z wytwórni kruszywa Wykonawcy zlokalizowanej w obrębie do 25 km od bazy RPZiUK Sp. z o.o., adres: Kielce, ul. Sandomierska 249.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 142122002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający żąda od Wykonawców wniesienia wadium w wysokości 4 000,00 PLN (cztery tysiące złotych) przed upływem terminu składania ofert. Wadium musi obejmować okres związania ofertą. Wadium może być wnoszone w następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6b ust.5 pkt. 2 Ustawy z dnia 09.11.2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r., Nr 42, poz.275, z późn. zm.). Innych form wniesienia wadium zamawiający nie dopuszcza!!! W przypadku składania przez Wykonawcę wadium w formie gwarancji, powinna ona być sporządzona zgodnie z obowiązującym prawem i zawierać następujące elementy: a) nazwę Wykonawcy, beneficjenta gwarancji (Zamawiającego), gwaranta oraz wskazanie ich siedziby b) nazwę zamówienia c) określenie wierzytelności która ma być zabezpieczona gwarancją d) kwotę gwarancji e) terminu ważności gwarancji f) zobowiązania gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca, którego ofertę wybrano: - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, lub - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, lub - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. g) zobowiązania gwaranta do: zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego zawierające oświadczenie, iż Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota wymieniona w pkt. 8.1. powinna być wpłacona przelewem na konto: BZ WBK S.A. I O KIELCE 34 1090 2040 0000 0005 3800 4603 tytułem: Wadium - przetarg na Zakup kruszywa Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium w pieniądzu przelewem bankowym Zamawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Zamawiającego potwierdzi otrzymanie środków przed upływem składania ofert. Wadium wnoszone w innych, dopuszczalnych przez Zamawiającego formach należy dołączyć do oferty. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium w przypadkach określonych w art.46 ust.1,1a i 2 Ustawy Pzp. Nie wniesienie wadium przed upływem terminu składania ofert skutkuje wykluczeniem Wykonawcy na podstawie art. 24 ust.2 pkt 2 Ustawy Pzp. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy, pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o których mowa w art. 24 ust.2 pkt 5 ustawy, lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust.2 pkt 3 ustawy, co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami ( zgodnie z art. 46 ust 5 Ustawy Pzp), jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: a) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie, b) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, c) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.zielen.kielce.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach