Przetargi.pl
Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2019 roku.

Gmina Czernikowo ogłasza przetarg

 • Adres: 87640 Czernikowo, ul. Słowackiego
 • Województwo: kujawsko-pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 54 287 50 01 , fax. 54 287 50 01
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Czernikowo
  ul. Słowackiego 12
  87640 Czernikowo, woj. kujawsko-pomorskie
  tel. 54 287 50 01, fax. 54 287 50 01
  REGON: 91086676100000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.czernikowo.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2019 roku.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia obejmuje sukcesywną dostawę kruszyw drogowych przeznaczonych na remonty i naprawy dróg gminnych na terenie gminy Czernikowo w 2019 roku. Zakres przedmiotu zamówienia został podzielony na części: - Część nr 1 – Dostawa żużla wielkopiecowego, - Część nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm, - Część nr 3 – Dostawa mieszanki żużla wielkopiecowego z kruszywem wapiennym o frakcji 16 – 31,5 mm. 2. Gmina Czernikowo przeprowadza postępowanie w imieniu własnym oraz na podstawie art. 16 ustawy Pzp, w imieniu niżej wymienionej jednostki organizacyjnej: - Gminny Zakład Komunalny w Czernikowie. 3. Dostawa kruszywa obejmuje: sprzedaż, załadunek, transport oraz rozładunek kruszywa na wskazanym przez Zamawiającego miejscu składowania lub podczas wolnej jazdy pojazdu bezpośrednio na drodze gminnej. 4. W okresie realizacji udzielonego zamówienia publicznego Wykonawca będzie zobowiązany na wezwanie Zamawiającego dostarczyć samochodami samowyładowawczymi do miejsca przeznaczenia – w czasie i w ilościach wymaganych przez Zamawiającego oraz na pozostałych warunkach umownych (Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór umowy) – następujące kruszywa drogowe: - żużel wielkopiecowy – w ilości do 2 000 Mg - kruszywo wapienne o frakcji 16 – 31,5 mm – w ilości do 1 000 Mg - mieszankę żużla wielkopiecowego z kruszywem wapiennym o frakcji 16 – 31,5 mm (proporcja 2:1) - w ilości do 2 000 Mg. 5. Podane wyżej ilości są jedynie ilościami szacunkowymi i nie stanowią zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia całkowitej ilości dostarczanych kruszyw drogowych w zależności od zapotrzebowania, wynikającego z trudnych do przewidzenia warunków atmosferycznych. Wykonawcy nie będzie przysługiwać żadne roszczenie z tytułu zamówienia przez Zamawiającego mniejszej ilości kruszyw, niż te które zostały określone w przedmiocie zamówienia. 6. Dostarczone kruszywo wapienne musi odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 13242+A1:2010 - Kruszywo do niezwiązanych i hydraulicznie związanych materiałów stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym oraz powinno posiadać wymagane przepisami prawa odpowiednie atesty, certyfikaty lub świadectwa jakości potwierdzające spełnienie tej normy. 7. Dostarczony żużel musi być dopuszczony do utwardzania powierzchni terenów zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 maja 2015 r. w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami (Dz. U. z 2015 r. poz. 796). Nie może zawierać elementów szkodliwych dla środowiska (np. azbest itp.) oraz niebezpiecznych dla użytkowników dróg (metale, drut, gwoździe itp.). 8. Zamawiający zastrzega sobie prawo oceny jakościowej dostarczanego kruszywa oraz kontrolnego ważenia wybranych partii. 9. W przypadku stwierdzenia dostaw nieodpowiedniej jakości Zamawiający zastrzega możliwość wstrzymania dostaw i żądania wymiany kruszywa niewłaściwej jakości na koszt Wykonawcy. 10. Potwierdzeniem realizacji każdej dostawy będą dowody wydania WZ wystawione każdorazowo przez Wykonawcę na dostawę danej części zamówienia i potwierdzone przez przedstawiciela Zamawiającego. 11. Dokumenty potwierdzające spełnianie przez dostarczane kruszywa wymagań jakościowych i ekologicznych należy każdorazowo dołączyć do faktury wraz z dokumentami potwierdzającymi dostarczoną ilość kruszywa. 12. Dostawy kruszywa będą realizowane sukcesywnie (partiami) na podstawie zleceń, składanych przez Zamawiającego przy użyciu środków komunikacji elektronicznej lub za pośrednictwem faksu, w dni robocze, w godzinach od 7.00 do 15.00. 13. Zamawiający ustala minimalny termin dostawy przedmiotu zamówienia na 24 godziny od daty przekazania zamówienia Wykonawcy, a maksymalny na 72 godziny zgodnie z przyjętym kryterium oceny ofert - Termin dostawy. 14. Wykonawca ma obowiązek dostarczyć zamówioną ilość kruszywa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego na własny koszt i własnym transportem, zgodnie z zadeklarowanym w ofercie terminie, w dniach i w godzinach pracy Zamawiającego tj. od poniedziałku do piątku w godz. 7.00 - 15.00. W przypadku gdy termin dostawy upływa w sobotę lub dzień wolny od pracy, wówczas dostawa winna nastąpić w pierwszym dniu przypadającym bezpośrednio po tych dniach, chyba że nastąpi pilna potrzeba dostawy, a Strony zgodnie ustalą jej termin. 15. Zamawiający informuje, że miejsca dostaw znajdować się będą wyłącznie w obrębie terytorialnym gminy Czernikowo. 16. Ilość kruszywa i lokalizację miejsca dostawy Zamawiający określać będzie każdorazowo w składanym zamówieniu. 17. Zamawiający dopuszcza do składania ofert częściowych z podziałem na trzy części zamówienia. Zamawiający nie ogranicza ilości części zamówienia, na które oferty częściowe może złożyć jeden Wykonawca. 18. Zamówienie musi odpowiadać wymaganiom technicznym i terminowym określonym we wszystkich rozdziałach niniejszej Specyfikacji. 19. Płatności za zrealizowane dostawy odbywać się będą zgodnie z treścią postanowień Wzoru umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 14630000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium dla każdej części zamówienia w wysokości: 1) Część nr 1 – Dostawa żużla wielkopiecowego - 1 500,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc pięćset 00/100), 2) Część nr 2 – Dostawa kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm - 1 000,00 zł (słownie złotych: jeden tysiąc 00/100), 3) Część nr 3 – Dostawa mieszanki żużla wielkopiecowego i kruszywa wapiennego o frakcji 16 – 31,5 mm - 2 000,00 zł (słownie złotych: dwa tysiące 00/100). Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: • pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: KBS Aleksandrów Kuj. Nr rachunku 39 9537 0000 2114 0030 0520 0018, • poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczednościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, • gwarancjach bankowych, • gwarancjach ubezpieczeniowych, • poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 359 z późn. zm.).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie żadnych warunków, których spełnianie Wykonawca zobowiązany jest wykazać w sposób szczególny.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: III.7.1) Oświadczenia wymagane postanowieniami pkt 7.1. Specyfikacji. III.7.2) Dowód wniesienia wadium (oryginał gwarancji lub poręczenia, jeśli wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz lub kopia przelewu). III.7.3) Pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu albo do reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu i zawarcia umowy, jeżeli osoba reprezentująca Wykonawcę w postępowaniu o udzielenie zamówienia nie jest wskazana jako upoważniona do jego reprezentacji we właściwym rejestrze lub innym dokumencie. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia i zawarcia umowy. Uwaga: W przypadku ustanowienia Pełnomocnika spoza grona Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, pełnomocnictwo musi być podpisane przez wszystkich Wykonawców. Podpisy muszą być złożone przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawców. III.7.4) Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem przez notariusza) względnie do podpisania innych dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty. III.7.5) Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zmówienia - zobowiązanie powinno być podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania tych podmiotów i należy je złożyć wraz z ofertą. III.7.6) W celu oceny, czy Wykonawca polegając na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, Zamawiający żąda dokumentów, które określają w szczególności: - zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; - sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; - zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego. III.7.7) Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na zasadach określonych w art. 22a ustawy Pzp, aby przedstawił w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty wymienione w pkt 7.4. SIWZ tj.: - Zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że podmiot nie zalega z opłacaniem podatków lub inny dokument potwierdzający, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem podatkowym w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Zaświadczenie właściwej terenowej jednostki organizacyjnej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego albo inny dokument potwierdzający, że podmiot nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub inny dokument potwierdzający, że podmiot zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. - Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach