Przetargi.pl
Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Nr postępowania 31/18/PN

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłasza przetarg

 • Adres: 00695 Warszawa, ul. Nowogrodzka
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. (+48 22) 39 07 401 , fax. (+48 22) 20 13 408
 • Data zamieszczenia: 2018-07-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju
  ul. Nowogrodzka
  00695 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. (+48 22) 39 07 401, fax. (+48 22) 20 13 408
  REGON: 14103240400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.ncbr.gov.pl/bip/

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju; Nr postępowania 31/18/PN
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych klasy PIM/PAM, wraz z kompletem niezbędnych, bezterminowych licencji oraz z zapewnieniem wymaganych szkoleń i świadczeniem usługi wsparcia technicznego w czasie trwania minimum 36 miesięcznego okresu gwarancji dla Narodowego Centrum Badań i Rozwoju z siedzibą w Warszawie. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej SIWZ i stanowi jej integralną część. 3. Wykonawca zobowiązany jest w załączniku nr 3 do SIWZ stanowiącym Formularz Cenowy (kolumna 3) do jednoznacznego określenia zaoferowanych w ofercie produktów poprzez jednoznacznie wskazanie producenta systemu, wszystkich jego modułów oraz ilość licencji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 48000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W niniejszym postępowaniu Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia wadium przed upływem terminu składania ofert. Wadium należy wnieść w kwocie 9 000,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy złotych). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r., poz. 1804 oraz z 2015 r. poz.978 i 1240). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek bankowy Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Bank Gospodarstwa Krajowego I Oddział w Warszawie nr 22 1130 1017 0020 1020 9820 0001 z zaznaczeniem „Wadium – Dostawa i wdrożenie Systemu do zarządzania i rejestracji sesji kont uprzywilejowanych dla NCBR, postępowanie nr 31/18/PN ” Za skuteczne wniesienie wadium w pieniądzu Zamawiający uzna wadium, które znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. Dowodem wniesienia wadium może być dokument potwierdzający dokonanie przelewu kwoty wadium lub jego kopia potwierdzona przez Wykonawcę, które należy dołączyć do oferty. W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniężna, Zamawiający wymaga złożenia oryginału dokumentu wadialnego (gwarancji lub poręczenia). Termin wniesienia wadium upływa wraz z upływem terminu składania ofert. Wadium musi zabezpieczać ofertę przez cały okres związania ofertą, począwszy od dnia, w którym upływa termin składania ofert. Szczegóły na temat wniesienia wadium opisane są w rozdziale 9 SIWZ.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. W celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz wykazania braku podstaw wykluczenia, Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą wraz z ofertą złożyć aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym w załączniku nr 4 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie, o którym mowa powyżej, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie to potwierdza spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 2. Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Do sporządzania oświadczenia służy Załącznik Nr 6 do SIWZ. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach