Przetargi.pl
Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW oraz wymiana źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynku administracyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o. ogłasza przetarg

 • Adres: 16500 Sejny, ul. 1 Maja
 • Województwo: podlaskie
 • Telefon/fax: tel. 875 162 186 , fax. 875 162 186
 • Data zamieszczenia: 2019-01-09
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach Spółka z o.o.
  ul. 1 Maja 15
  16500 Sejny, woj. podlaskie
  tel. 875 162 186, fax. 875 162 186
  REGON: 20070365200000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej o mocy 35 kW oraz wymiana źródła ciepła na potrzeby ogrzewania budynku administracyjnego dla Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej w Sejnach Sp. z o. o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż oraz uruchomienie kompletnej instalacji fotowoltaicznej na gruncie na terenie Marynowo 35, zarządzanej przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Sejnach. Instalacja będzie się składać z modułów PV polikrystalicznych/monokrystalicznych o łącznej mocy max. 35 kW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i oprzyrządowaniem umożliwiającym przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej. Zamawiający dopuszcza dostawę i montaż odbiegającą od wskazanej powyżej liczbę modułów PV oraz odbiegającą od wskazanej powyżej mocy paneli pod następującymi warunkami: 1) łączna minimalna moc instalacji – 35 kW; 2) łączna maksymalna moc instalacji – 40 kW; 3)odporność na gradobicie. Energia wyprodukowana przez zainstalowany system zostanie przeznaczona w całości na potrzeby własne PGK Sejny. 2. Wymagania dotyczące wykonania zamówienia : 1) Wszystkie elementy instalacji muszą być fabrycznie nowe. 2) Wszystkie główne elementy i podzespoły instalacji fotowoltaicznej powinny posiadać deklaracje właściwości użytkowych i oznakowanie znakiem CE. 3) Dostarczone urządzenia i materiały muszą posiadać parametry nie gorsze niż wskazane w poniższej tabeli. 4) Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej na gruncie wymagać będzie : a) wykonanie niezbędnych instalacji elektrycznych DC i AC wraz z aparaturą zabezpieczającą. b) wykonanie instalacji uziemiającej i odgromowej, c) montaż aparatury niezbędnej do przyłączenia instalacji fotowoltaicznej, d) wykonanie linii teletechnicznych niezbędnych do wykonania systemu monitoringu instalacji PV, e) wykonanie dokumentacji powykonawczej oraz zgłoszenie do Operatora, f) przyłączenie instalacji do sieci elektroenergetycznej oraz uruchomienie instalacji, g) instalacja powinna być podłączona do polskiego systemu monitoringu pozwalającego na bieżące i okresowe monitorowanie produkcji energii elektrycznej z dostępem do historycznych danych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09331200-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga złożenia wadium. Wadium ustala się w wysokości: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100). Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: a) pieniądzu, b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, c) gwarancjach bankowych, d) gwarancjach ubezpieczeniowych, e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6 b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (j.t. Dz.U. z 2007 r. Nr 42, poz. 275 ze zm). Wadium wnoszone w pieniądzu należy wpłacić przelewem na rachunek zamawiającego w BS Rutka Tartak nr konta 13 936700070010000610270001. Wpłata musi wpłynąć na rachunek zamawiającego przed terminem składania ofert. Nie ma możliwości wniesienia wadium w pieniądzu do kasy gminy. Wykonawca zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, odmówi podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, odmówi wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy lub zawarcie umowy 8 stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie o którym mowa w art. 26 ust 3 i 3a ustawy, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust 1 ustawy, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust.1, pełnomocnictw, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki o której mowa w art 87 ust 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej. Oferta nie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust 1 pkt. 7b ustawy Pzp. Wadium musi być wniesione nie później niż w terminie składania ofert. O zachowaniu terminu wniesienia wadium świadczy data wpływu wadium na konto lub jego złożenie u zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach