Przetargi.pl
Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej ogłasza przetarg

 • Adres: 28500 Kazimierza Wielka, ul. Partyzantów
 • Województwo: świętokrzyskie
 • Telefon/fax: tel. 413 521 442 , fax. 413 521 442
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej
  ul. Partyzantów 12
  28500 Kazimierza Wielka, woj. świętokrzyskie
  tel. 413 521 442, fax. 413 521 442
  REGON: 30236200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz.kazimierzawielka.com

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem niniejszego zamówienia jest dostawa gazów medycznych wraz z dzierżawą butli. Szczegółowy opis określa załącznik nr 6 do SIWZ. 2. Warunki stawiane Wykonawcom: - stałość cen netto przez okres trwania umowy, - wymagany termin realizacji umowy wynosi 24 miesiące licząc od dnia zawarcia umowy - przekazanie do instalacji butli na tlen medyczny wraz z wymaganym osprzętem (w tym również przez Urząd Dozoru Technicznego) w terminie do 7 dni od daty podpisania umowy, - termin ważności oferowanych gazów medycznych powinien wynosic minimum 12 miesiecy od daty każdorazowej dostawy. 3.Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia standardów jakościowych obsługi Zamawiającego oraz paramterów jakościowych dostarczanych gazów zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 24111500-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający ustala szczegółowy warunek udziału w Postępowaniu. Wykonawca musi posiadać koncesję lub zezwolenie na prowadzenie hurtowni farmaceutycznej, które w świetle obowiązujących przepisów uprawniają wykonawcę do prowadzenia obrotu produktami medycznymi.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach