Przetargi.pl
Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.

Port Lotniczy Lublin S.A. ogłasza przetarg

 • Adres: 20-008 Lublin, ul. Hempla 6
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 534 74 40 , fax. 81 534 74 41
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Port Lotniczy Lublin S.A.
  ul. Hempla 6 6
  20-008 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 534 74 40, fax. 81 534 74 41
  REGON: 43122733600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.portlotniczy.lublin.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: działalność portów lotniczych

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa fabrycznie nowego wyposażenia dodatkowego pomocniczego do obsługi handlingowej na potrzeby PLL S.A.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa sprzętu lotniskowego. Żadne z urządzeń nie może być urządzeniem prototypowym. Zamówienie zostało podzielone na VII części: a) część I: samolotowy kabinowy podgrzewacz powietrza szt.1 b) część II: zbiornik na zlewaną z samolotów wodę czystą szt. 1 c) część III: zbiornik na zlewki 200 litrów sz.1 d) część IV: taśma rozgraniczająca ze zwijadłem szt. 6 e) część V: waga najazdowa pomostowa lotniskowych wózków bagażowych szt. 1 f) część VI: samobieżny podest ruchomy nożycowy szt. 1 Minimalne parametry dotyczące przedmiotu zamówienia stanowi załącznik 1A(a-f) do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 349600004
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: a) dla części I: 5000,00 PLN b) dla części II:Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. c) dla części III: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. d) dla części IV: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium. e) dla części V: 1 000,00 PLN f) dla części VI: 2 000,00 PLN

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.portlotniczy.lublin.pl (zakładka bip)
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach