Przetargi.pl
DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU, DLA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU

Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku ogłasza przetarg

 • Adres: 33390 Łącko, Łącko
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 0-18 4445558 , fax. 0-18 4445558 wew. 9
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku
  Łącko 755
  33390 Łącko, woj. małopolskie
  tel. 0-18 4445558, fax. 0-18 4445558 wew. 9
  REGON: 49193609500000

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ENERGII ELEKTRYCZNEJ W 2019 ROKU, DLA BUDYNKÓW I OBIEKTÓW ADMINISTROWANYCH PRZEZ ZAKŁAD GOSPODARKI KOMUNALNEJ W ŁĄCKU
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa energii elektrycznej (zwana dalej sprzedażą energii elektrycznej) na warunkach określonych przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. –Prawo energetyczne (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 755 ze zm.) oraz zgodnie z wydanymi do tej ustawy przepisami wykonawczymi w szczególności ze standardami jakości obsługi odbiorców określonymi w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 18 sierpnia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń w obrocie energią elektryczną (Dz. U. z 2017 r. poz. 2500). Szacowana ilość energii dla budynków i obiektów administrowanych przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Łącku w okresie dostawy wynosi 935 200 kWh.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 09300000-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że posiada aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu energią elektryczną, wydaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. – Prawo energetyczne (t.j. Dz. U. z 2017, poz. 220 z późn. zm.)
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: oświadczenie o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej Wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu. Przykład wzoru oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej stanowi załącznik nr 4 do SIWZ

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach