Przetargi.pl
DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA

Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy ogłasza przetarg

 • Adres: 31-104 Kraków, Felicjanek
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48731764909
 • Data zamieszczenia: 2018-12-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy
  Felicjanek 10/6
  31-104 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48731764909
  REGON: 123005019
 • Adres strony internetowej zamawiającego: https://krakowskialarmsmogowy.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Stowarzyszenie

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  DOSTAWA ELEMENTÓW STACJI MONITORINGU JAKOŚCI POWIETRZA: CZEŚĆ 1: KONTENER MOBILNY WRAZ Z PRZYCZEPKĄ -1szt. CZEŚĆ 2: POBORNIK NISKOOBJĘTOŚCIOWY PYŁU PM10/PM2.5 -1szt. CZEŚĆ 3: ANALIZATOR DO CIĄGŁEGO, AUTOMATYCZNEGO POMIARU STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10/PM2.5 -1szt. CZEŚĆ 4: FOTOMETR DO CIĄGŁEGO AUTOMATYCZNEGO POMIARU STĘŻENIA PYŁU ZAWIESZONEGO PM10/PM2.5 – 2szt. CZEŚĆ 5: STACJI METEO WRAZ Z MASZTEM -1szt.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38400000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Każdy z Wykonawców przedkłada wraz z ofertą oświadczenie potwierdzające, że posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień. Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona przedstawi, na wezwanie Zamawiającego w terminie 10 dni od dnia wezwania, aktualne na dzień złożenia następujące oświadczenia: Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust. 5 Ustawy (informacje z otwarcia ofert), przekazuje Zamawiającemu (bez wcześniejszego wezwania) oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust.1 pkt 23 Ustawy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach