Przetargi.pl
Dostawa elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2.

35 Wojskowy Oddział Gospodarczy ogłasza przetarg

 • Adres: 30-901 Kraków, Rząska, ul. Krakowska
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. +48 261135116, +48 261133017 , fax. +48 261135059, +48 261135165
 • Data zamieszczenia: 2018-01-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: 35 Wojskowy Oddział Gospodarczy
  Rząska, ul. Krakowska 2
  30-901 Kraków, woj. małopolskie
  tel. +48 261135116, +48 261133017, fax. +48 261135059, +48 261135165
  REGON: 12150664500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://35wog.wp.mil.pl/pl/index.html
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Jednostka budżetowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1 Przedmiotem zamówienia jest dostawa elektrycznych artykułów, akcesoriów, lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 Wojskowego Oddziału Gospodarczego Rząska ul. Krakowska 2. 3.2 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w załączniku nr 7A i 7B do SIWZ - Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia dla części nr 1 oraz nr 2. 3.3 Przedmiot zamówienia Zamawiający podzielił na dwie części: a) część nr 1 – Dostawa elektrycznych artykułów i akcesoriów dla 35 WOG. b) część nr 2 – Dostawa lamp i urządzeń oświetleniowych dla 35 WOG. 3.4 Wykonawca dostarczy zakupiony towar własnym środkiem transportowym i na koszt własny do miejsca dostawy tj.: Infrastruktura - Kraków, ul. Skrzatów 2 oraz Kraków ul. Wrocławska 82. 3.5 Do obowiązków Wykonawcy należeć będzie rozładunek i złożenie towaru we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniach w miejscach dostawy. 3.6 Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia lub zmniejszenia ilości danego artykułu, kosztem innego w granicach nieprzekraczających ogólnej ceny ofertowej. 3.7 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie materiałów równoważnych. Ilekroć w niniejszej specyfikacji przedmiot zamówienia jest opisany ze wskazaniem znaków towarowych lub pochodzenia to przyjmuje się, że takim wskazaniom towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Zamawiający opisując przedmiot zamówienia skorzystał z dyspozycji wyrażonej w art. 29 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (z zastrzeżeniami) i wskazał na markę z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia oraz brak możliwości jego opisania w sposób wyczerpujący za pomocą dokładnych i zrozumiałych określeń. Opisując przedmiot zamówienia za pomocą znaków towarowych Zamawiający wskazuje tym samym parametry techniczne (w tym pojemność i wydajność) i jakościowe wymaganego towaru. UWAGA: Pod pojęciem „lub równoważne” należy rozumieć: Materiały spełniające tę samą funkcję, posiadające te same parametry i standardy jakościowe bądź lepsze w stosunku do materiałów wskazanych (pożądanych) przez Zamawiającego i określonych w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia. W przypadku oferowania materiałów „równoważnych”, ciężar udowodnienia „równoważności” spoczywa na Wykonawcy (wzór zał. nr 9 do SIWZ). Oferowany produkt równoważny nie może naruszać praw patentowych producentów oryginalnych materiałów. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz ilości, znajdują się w formularzach cenowych (zał. nr 3A i 3B do SIWZ) oraz Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 7A i 7B do SIWZ) stanowiących załączniki, będące integralną częścią niniejszej dokumentacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 31680000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: cześć nr 1 w kwocie – 900,00 zł (słownie zł: dziewięćset) cześć nr 2 w kwocie – 6 000,00 zł (słownie zł: sześć tysięcy)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: - zamawiający nie wyznaczył szczegółowych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Do oferty: Dokumenty wymagane do oferty w celu dokonania jej oceny: Wykonawca przygotowując ofertę zobowiązany jest dołączyć do druku „Oferta” (zał. nr 1) nw. dokumenty: Jednolite oświadczenie (zał. nr 2); „Formularz cenowy” (zał. nr 3A i 3B); „Oświadczenie o oddaniu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres od … do …” w celu korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia” - (zał. nr 4) złożony w oryginale i podpisany przez osobę(y) upoważnione do reprezentowania podmiotu oddającego zasoby do dyspozycji – w przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów; Wykaz materiałów równoważnych (zał. nr 9 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach