Przetargi.pl
Dostawa druków do systemu HINZ do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-156/2012)

Szpital Uniwersytecki w Krakowie ogłasza przetarg

 • Adres: 31-501 Kraków, ul. Kopernika 19
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 424 71 21,012 424 70 46 , fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szpital Uniwersytecki w Krakowie
  ul. Kopernika 19 19
  31-501 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 424 71 21,012 424 70 46, fax. 012 424 71 22, 012 424 71 20
  REGON: 00028868500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.su.krakow.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa druków do systemu HINZ do Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie (DZP-AB-271-156/2012)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. karta przyjęć - 25 000 sztuk 2. karta gorączkowa / karta zleceń lekarskich / raport pielęgniarski - 10 000 sztuk 3. karta indywidualnej opieki pielęgniarskiej - 10 000 sztuk 4. karta zleceń stałych / karta zleceń jednorazowych - 10 000 sztuk 5. karta zleceń jednorazowych - 2 500 sztuk 6. karta zleceń stałych (na 6 dni) - 15 000 sztuk 7. karta gorączkowa / karta gospodarki wodno-elektrolitowej / karta indywidualnej pielęgnacji - 15 000 sztuk 8. raport pielęgniarski - 7 500 sztuk 9. karta zleceń chemioterapii na oddział stacjonarny - 2 500 sztuk 10. karta zleceń chemioterapii na oddział dzienny - 5 000 sztuk 11. karta obserwacyjna - 2 500 sztuk 12. karta obserwacyjna / karta gorączkowa / karta gospodarki wodno-elektrolitowej - 1 000 sztuk 13. karta cukrzycowa - 1 250 sztuk 14. karta cukrzycowa do pompy infuzyjnej - 500 sztuk 15. plastikowa paleta, system 2000/15 kod 200.003 - 100 sztuk 16. plastikowa wkładka do palety kod 201.603 - 100 sztuk Uwaga: Produkty do systemu marki Hinz w zakresie ręcznej dokumentacji medycznej Każdy druk opatrzony logiem Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 229000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania ofert w wysokości 1.300,00 zł.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: tak
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.su.krakow.pl/dzial-zamowien-publicznych
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach