Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych oraz alergenów

Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 34-700 Rabka-Zdrój, prof. Jana Rudnika
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. (018) 2676060 w. 244, , fax. (018) 267 60 69
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc Oddział Terenowy im. Jana i Ireny Rudników w Rabce-Zdrój
  prof. Jana Rudnika -
  34-700 Rabka-Zdrój, woj. małopolskie
  tel. (018) 2676060 w. 244, , fax. (018) 267 60 69
  REGON: 28849000020
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.igrabka.edu.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Instytut Badawczy

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych oraz alergenów
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje dostawę drobnego sprzętu medycznego jednorazowego użycia, materiałów szewnych oraz alergenów dla Apteki Instytutu, wg podziału na 92 pakiety
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33140000-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca przystępujący do przetargu jest zobowiązany wnieść wadium w wysokości: 1 Zadanie Nr 1 400,00 2 Zadanie Nr 2 300,00 3 Zadanie Nr 3 360,00 4 Zadanie Nr 4 6,00 5 Zadanie Nr 5 100,00 6 Zadanie Nr 6 140,00 7 Zadanie Nr 7 200,00 8 Zadanie Nr 8 4,00 9 Zadanie Nr 9 45,00 10 Zadanie Nr 10 4,00 11 Zadanie Nr 11 470,00 12 Zadanie Nr 12 580,00 13 Zadanie Nr 13 30,00 14 Zadanie Nr 14 100,00 15 Zadanie Nr 15 150,00 16 Zadanie Nr 16 390,00 17 Zadanie Nr 17 70,00 18 Zadanie Nr 18 500,00 19 Zadanie Nr 19 270,00 20 Zadanie Nr 20 1 400,00 21 Zadanie Nr 21 98,00 22 Zadanie Nr 22 230,00 23 Zadanie Nr 23 34,00 24 Zadanie Nr 24 1 400,00 25 Zadanie Nr 25 50,00 26 Zadanie Nr 26 7,00 27 Zadanie Nr 27 18,00 28 Zadanie Nr 28 64,00 29 Zadanie Nr 29 73,00 30 Zadanie Nr 30 7,00 31 Zadanie Nr 31 73,00 32 Zadanie Nr 32 24,00 33 Zadanie Nr 33 10,00 34 Zadanie Nr 34 48,00 35 Zadanie Nr 35 290,00 36 Zadanie Nr 36 730,00 37 Zadanie Nr 37 370,00 38 Zadanie Nr 38 100,00 39 Zadanie Nr 39 54,00 40 Zadanie Nr 40 43,00 41 Zadanie Nr 41 19,00 42 Zadanie Nr 42 2 000,00 43 Zadanie Nr 43 27,00 44 Zadanie Nr 44 200,00 45 Zadanie Nr 45 130,00 46 Zadanie Nr 46 80,00 47 Zadanie Nr 47 430,00 48 Zadanie Nr 48 55,00 49 Zadanie Nr 49 460,00 50 Zadanie Nr 50 40,00 51 Zadanie Nr 51 7,00 52 Zadanie Nr 52 150,00 53 Zadanie Nr 53 86,00 54 Zadanie Nr 54 20,00 55 Zadanie Nr 55 22,00 56 Zadanie Nr 56 13,00 57 Zadanie Nr 57 99,00 58 Zadanie Nr 58 470,00 59 Zadanie Nr 59 57,00 60 Zadanie Nr 60 72,00 61 Zadanie Nr 61 13,00 62 Zadanie Nr 62 220,00 63 Zadanie Nr 63 100,00 64 Zadanie Nr 64 6,00 65 Zadanie Nr 65 54,00 66 Zadanie Nr 66 38,00 67 Zadanie Nr 67 550,00 68 Zadanie Nr 68 37,00 69 Zadanie Nr 69 15,00 70 Zadanie Nr 70 1 000,00 71 Zadanie Nr 71 400,00 72 Zadanie Nr 72 18,00 73 Zadanie Nr 73 3,00 74 Zadanie Nr 74 11,00 75 Zadanie Nr 75 46,00 76 Zadanie Nr 76 690,00 77 Zadanie Nr 77 880,00 78 Zadanie Nr 78 13,00 79 Zadanie Nr 79 190,00 80 Zadanie Nr 80 18,00 81 Zadanie Nr 81 4,00 82 Zadanie Nr 82 6,00 83 Zadanie Nr 83 1 000,00 84 Zadanie Nr 84 23,00 85 Zadanie Nr 85 3,00 86 Zadanie Nr 86 36,00 87 Zadanie Nr 87 82,00 88 Zadanie Nr 88 100,00 89 Zadanie Nr 89 120,00 90 Zadanie Nr 90 175,00 91 Zadanie Nr 91 190,00 92 Zadanie Nr 92 630,00 Razem: 20 350,00 Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: PKO BP S.A. Oddział w Rabce-Zdroju, na konto 03 1020 3466 0000 9902 0003 9818; z adnotacją „Wadium Nr sprawy ZP-271-1/PN1/19; Pakiet nr ..... ”. - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy musi być poręczeniem pieniężnym; - gwarancjach bankowych; - gwarancjach ubezpieczeniowych; - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2016r. poz. 359). Wniesione wadium musi obejmować okres związania ofertą i nie może zawierać żadnych ograniczeń sprzecznych z Ustawą, w szczególności ograniczających możliwość realizowania praw określonych w art. 46 ust.4a i 5 Ustawy. Potwierdzenie wniesienia wadium należy dołączyć do oferty. Wymagane jest doręczenie oryginału dokumentu, a w przypadku wpłaty pieniężnej – kopii dowodu wykonanej operacji
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Ustawy Pzp oraz spełniają warunki udziału w postępowaniu
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Każdy z Wykonawców przystępujący do przetargu zobowiązany jest złożyć ofertę w formie formularza zgodnie z przedłożonym przez Zamawiającego wzorem, stanowiącym załącznik nr 2 do specyfikacji, Kosztorys szczegółowy (wycenione pakiety), Dokument lub dokumenty, z których będzie wynikać uprawnienie Wykonawcy do podpisywania oferty np: pełnomocnictwo do podpisywania oferty (jeżeli dotyczy), potwierdzenie wniesienia wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach