Przetargi.pl
Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy

Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego ogłasza przetarg

 • Adres: 50-556 Wrocław, Borowska
 • Województwo: dolnośląskie
 • Telefon/fax: tel. 71 734 24 77, , fax. -
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza-Radeckiego
  Borowska 213
  50-556 Wrocław, woj. dolnośląskie
  tel. 71 734 24 77, , fax. -
  REGON: 28901200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.usk.wroc.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: SP ZOZ

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego w okresie 12 miesięcy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określony w Formularzu cenowym stanowi Załącznik nr 1 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33793000-5
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Wykonawcy złożą oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz oferty (należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku stanowiącego Rozdział II) 2. Formularze cenowe wraz z wykazami wymaganych parametrów technicznych(należy przedstawić w formie oryginału wg załączonych druków stanowiących Rozdział VII) 3. W celu oceny, czy wykonawca polegając na ZDOLNOŚCIACH lub SYTUACJI INNYCH PODMIOTÓW na zasadach określonych w art. 22a cyt. ustawy, będzie dysponował niezbędnymi zasobami w stopniu umożliwiającym należyte wykonanie zamówienia publicznego oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, zamawiający może żądać dokumentów, które określają w szczególności: 1) zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu; 2) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 3) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 4) czy podmiot, na zdolnościach którego wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje usługi, których wskazane zdolności dotyczą. Wykonawca załącza pisemne zobowiązanie, podmiotu trzeciego, do udostępnienia zasobów, służące wykazaniu udostępnienia wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia przez podmiot trzeci na zasadzie w art. 22a cyt. ustawy Pzp. ZOBOWIĄZANIE o oddaniu wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia, (należy przedstawić w formie oryginału wg załączonego druku stanowiącego Rozdział VI SIWZ.) WYKONAWCA DOŁĄCZY DO OFERTY JEŻELI DOTYCZY 4. PEŁNOMOCNICTWO pisemne, do podpisania oferty, oświadczeń i dokumentów składających się na ofertę, o ile to pełnomocnictwo nie wynika z dokumentów rejestrowych, w swojej treści musi spełniać wymogi formalno - prawne określone w Kodeksie Cywilnym zawierające zapis, że osoba upełnomocniona ( pełnomocnik ) może występować w imieniu firmy, którą reprezentuje w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, z podaniem jej danych tj.: imienia i nazwiska, o ile pełnomocnictwo to nie wynika z innych dokumentów dołączonych do oferty, należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza zgodności kopii/odpisu z dokumentem. 4.1 W przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. konsorcjum, spółka cywilna), do oferty powinno zostać załączone PEŁNOMOCNICTWO dla osoby uprawnionej do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenia zamówienia publicznego albo do ich reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego i zawarcia umowy, z podaniem jej danych tj.: imienia i nazwiska- należy przedstawić w formie oryginału lub poświadczonej przez notariusza zgodności kopii/odpisu z dokumentem. 4.2 Wypis/ odpis pełnomocnictwa udzielonego w formie aktu notarialnego winien być w oryginale. 4.3. Jeżeli wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania. 5. Oświadczenie jakie wykonawcy składają po otwarciu ofert, samodzielnie: 5)1. OŚWIADCZENIE o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 cyt. ustawy pzp WYKONAWCA składa w terminie 3 dni od zamieszczenia przez Zamawiającego, na stronie internetowej www.spskl.com.pl, informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 cyt. ustawy (tj. o kwocie jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, firmy oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie, cenie, długość okresu gwarancji). DRUK OŚWIADCZENIA o przynależności do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów ( Dz. U. z 2007 r. Nr 50 poz. 331 z poźn. zm.) lub oświadczenie, że Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej, zostanie zamieszczony na stronie internetowej zamawiającego www.spsk1.com.pl w przypadku złożenia co najmniej dwóch ofert. 5)2. Wraz ze złożeniem oświadczenia, w przypadku zaistnienia okoliczności tj. przynależności do tej samej grupy kapitałowej, wykonawca przedstawi dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach