Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.

Szkoła Podstawowa nr 40 im.Leona Kruczkowskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 20-468 Lublin, ul. Róży Wiatrów 9
 • Województwo: lubelskie
 • Telefon/fax: tel. 81 7442808 , fax. 81 7449785
 • Data zamieszczenia: 2015-11-20
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Podstawowa nr 40 im.Leona Kruczkowskiego
  ul. Róży Wiatrów 9 9
  20-468 Lublin, woj. lubelskie
  tel. 81 7442808, fax. 81 7449785
  REGON: 00076740500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sp40.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie w okresie od 04.01.2016 r. do 31.12.2016 r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów żywnościowych dla potrzeb Szkoły Podstawowej nr 40 im. Leona Kruczkowskiego w Lublinie w podziale na 8 zadań: Zadanie nr 1 Dostawa mięsa i wyrobów wieprzowych, wołowych i drobiowych- kod CPV 15.10.00.00-9 Zadanie nr 2 Dostawa jaj kurzych świeżych - kod CPV 03.14.25.00-3 Zadanie nr 3 Dostawa mleka i przetworów mlecznych - kod CPV 15.50.00.00-3 Zadanie nr 4 Dostawa warzyw i owoców - kod CPV 03.22.22.00-5, 15.30.00.00-1, 15.33.10.00-7 Zadanie nr 5 Dostawa pieczywa - kod CPV 15.81.00.00-6 Zadanie nr 6 Dostawa artykułów spożywczych - kod CPV 15.80.00.00-6 Zadanie nr 7 Dostawa mrożonek i ryb mrożonych - kod CPV 15.89.60.00-5, 15.22.00.00-6 Zadanie nr 8 Dostawa wyrobów garmażeryjnych - kod CPV 15.85.10.00-8 2. Przedmiot zamówienia został podzielony, dlatego też Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych ( art.83 ust. 2 ustawy). Wykonawca może złożyć oferty częściowe na jedną lub więcej części zamówienia (części zamówienia Zamawiający określił w formie 8 zadań zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień). ? Zadanie będzie realizowane sukcesywnie wg zapotrzebowania Zamawiającego. ? Dostawy winny być realizowane przy użyciu środków transportu przeznaczonych do przewozu żywności zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi oraz na koszt i ryzyko Wykonawcy. ? Dostarczany towar winien odpowiadać Polskim Normom, a wyroby oznaczone zgodnie z obowiązującymi przepisami..
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 151000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.sp40.pl

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach