Przetargi.pl
Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie

Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych ogłasza przetarg

 • Adres: 09110 Sochocin, ul. Szkolna
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 23 661 85 49 , fax. 23 661 85 49
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Publiczny Zespół Szkół i Przedszkoli Samorządowych
  ul. Szkolna 17
  09110 Sochocin, woj. mazowieckie
  tel. 23 661 85 49, fax. 23 661 85 49
  REGON: 13042268300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.szkola.sochocin.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy art. żywnościowych dla Publicznego Zespołu Szkół i Przedszkoli Samorządowych w Sochocinie. Przedmiot zamówienia został podzielony na dwa zadania: I Mięso, wędliny i przetwory; II Artykuły spożywcze
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) zał nr 2 do SIWZ - wypełniony Formularz Ofertowy przedmiotu zamówienia, 2) wypełniony formularz asortymentowo ilościowo - cenowy jako załącznik do Formularza Ofertowego zał nr 3 do SIWZ, 3) zał nr 4 i 5 do SIWZ - Oświadczenia Wykonawcy dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz przesłanek wykluczenia z postępowania 4) parafowany wzór umowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach