Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych i mięsnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie - II PRZETARG dla Pakietu Nr 2 i Pakietu Nr 4

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 178 509 047 , fax. 178 538 394
 • Data zamieszczenia: 2019-03-12
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 178 509 047, fax. 178 538 394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zoz2.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych i mięsnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie - II PRZETARG dla Pakietu Nr 2 i Pakietu Nr 4
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Główny przedmiot zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa artykułów spożywczych i mięsnych dla potrzeb Zespołu Opieki Zdrowotnej Nr 2 w Rzeszowie przez okres od dnia zawarcia umowy do dnia 21 marca 2020 r. Szczegółowy wykaz produktów stanowiących przedmiot zamówienia i ich wielkość zawiera Załącznik Nr 1 – Pakiet Nr 2, oraz Załącznik Nr 2 – Pakiet Nr 4 do SIWZ pn. „Formularz asortymentowo-cenowy”. 2. Wykaz przedmiotu zamówienia zawarty w Załączniku Nr 1 i w Załączniku Nr 2 do SIWZ stanowi integralną część niniejszej specyfikacji. Obowiązuje pełny asortyment wymieniony w Załączniku Nr 1 oraz w Załączniku Nr 2 do SIWZ. Brak jednego asortyment z któregokolwiek załącznika spowoduje odrzucenie oferty. 3. Zamówienie zostało podzielone na dwa pakiety - Załącznik Nr 1 i Załącznik Nr 2, w ramach których można składać oferty oddzielnie na każdy pakiet. a. Pakiet Nr 2 Warzywa, jarzyny i owoce – CPV 15300000-1 Owoce, warzywa i podobne produkty b. Pakiet Nr 4 Nabiał – CPV 15500000-3 Produkty mleczarskie 4. Oferent dostarcza artykuły spożywcze i mięsne do Magazynu Zakładu Opieki Długoterminowej w Błażowej ul. Piłsudskiego 6 na własny koszt i ryzyko. Wraz z towarem dostawca zobowiązany jest dostarczyć fakturę. Brak faktury spowoduje zwrot towaru. 5. Realizacja zakupu odbędzie się na podstawie częściowych zamówień w formie telefonicznej przez Zamawiającego określającego asortyment i ich wielkość o częstotliwościach określonych w poszczególnych pakietach. Towar świeży z długim terminem ważności. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszenia ilości wykazanych artykułów w poszczególnych pakietach w okresie realizacji zamówienia, stosownie do rzeczywistych potrzeb. 7. Oferty niekompletne nie będą rozpatrywane i podlegają odrzuceniu. 8. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia występują nazwy własne należy je traktować wyłącznie, jako przykład produktu, który dokładnie odpowiada opisowi przedmiotu zamówienia, w każdym takim przypadku Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej przy spełnieniu przez Wykonawcę niżej wymienionego warunku. Ilekroć w niniejszej Specyfikacji lub w jakichkolwiek dokumentach stanowiących załączniki do niniejszej Specyfikacji przedmiot zamówienia opisany został przez wskazanie: nazwy własnej, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, w takim przypadku ww. wskazania traktować należy, jako podane przykładowo, a Zamawiający dopuszcza zastosowanie rozwiązań równoważnych - pod warunkiem, że oferowany asortyment posiada parametry jakościowe, co najmniej takie same lub lepsze jak asortyment opisany za ich pomocą przez Zamawiającego. 9. Zamawiający żąda wskazania w ofercie części zamówienia, której wykonanie zostanie powierzone Podwykonawcy. 10 W ramach oceny ofert, Zamawiający zastrzega sobie prawo wymagania od Wykonawcy bezpłatnego dostarczenia próbek przedmiotu zamówienia dla przetestowania. UWAGA: Zamawiający nie dopuszcza wydzielania pojedynczych pozycji z pakietu w celu tworzenia nowych odrębnych pakietów. Wszelkie zapytania dotyczące tej materii Zamawiający pozostawi bez odpowiedzi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 15000000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczególnego warunku w tym zakresie. Wykonawca potwierdzi spełnianie tego warunku poprzez złożenie oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w trybie art. 25 a ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: INNE DOKUMENTY: 1) Formularz ofertowy; 2) Formularz asortymentowo-cenowy – Załącznik Nr 1 i/lub Załącznik Nr 2 do SIWZ, który stanowi jej integralną część – Pakiet Nr 2 i/lub Pakiet Nr 4; 3) Pełnomocnictwo do występowania w imieniu Wykonawcy i zaciągania w jego imieniu zobowiązań. Musi być załączone w oryginale albo załączone jako kopia pełnomocnictwa uwierzytelniona notarialnie (jeżeli dotyczy); 4) Wykonawca jest obowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom - Załącznik do SIWZ; 5) Zobowiązanie innych podmiotów od oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (jeżeli dotyczy) - Załącznik do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach