Przetargi.pl
Dostawa artykułów spożywczych dla PBSz w Człuchowie

Powiat Człuchowski ogłasza przetarg

 • Adres: 77-300 Człuchów, ul. Wojska Polskiego 1
 • Województwo: pomorskie
 • Telefon/fax: tel. 59 8342539, 8343461 do 463 , fax. 59 8342539
 • Data zamieszczenia: 2014-08-28
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Powiat Człuchowski
  ul. Wojska Polskiego 1 1
  77-300 Człuchów, woj. pomorskie
  tel. 59 8342539, 8343461 do 463, fax. 59 8342539
  REGON: 77097660000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.powiatczluchowski.org.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa artykułów spożywczych dla PBSz w Człuchowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiot zamówienia został określony w załączniku nr 2 do niniejszej siwz i obejmuje między innymi artykuły: cukier, mąka, ryż, majonez, makaron, kasze, napoje, kawa, herbata itp. 2. Wykonawca może zaproponować produkty o innej nazwie, jednak muszą one spełniać wymogi tej samej lub wyższej jakości. Zamawiający przez określenie spełnienia wymogów jakości rozumie artykuły spożywcze zachowujące istotne cechy gwarantujące tożsamość produktu w I gatunku, jego właściwy skład i świeżość, właściwą gramaturę, właściwy termin przydatności do spożycia oraz zastrzega, że wszystkie proponowane np. sery, masło nie mogą być produktem zafałszowanym itp. 3. Zamawiający informuje, że przy dostawie przedmiotu zamówienia stosuje prawo opcji, oznacza to, że podane ilości są wielkościami maksymalnymi, które należy wycenić w ofercie cenowej. Zamawiający będzie odbierał przedmiot zamówienia sukcesywnie w miarę potrzeb. Natomiast gwarantowana ilość artykułów, które zostaną odebrane to 60% przedmiotu zamówienia wymienionego w załączniku nr 2 do siwz (Formularz cenowy). 4.Zamawiający zastrzega sobie możliwość w formie pisemnej (poza sytuacją opisaną w ppkt. 3) powyżej) zmniejszenia przyjętych ilości w sytuacjach, których Zamawiający nie mógł przewidzieć w chwili jej zawarcia (np. przekształcenia jednostek zamawiających, likwidacji itp.). Wartością umowy, będzie wówczas końcowa wartość faktycznie zrealizowanych dostaw. Zamawiający nie będzie ponosił ujemnych skutków spowodowanych zmniejszeniem ilości i wartości dostaw przewidzianych w formularzu cenowym - załącznik nr 2 do siwz. 5. ZASTRZEŻENIA 1) Ewentualne nazwy własne znajdujące się w siwz zostały przywołane jedynie przykładowo i nie mogą być w żaden sposób traktowane jako rekomendacja ich nabycia, użycia, czy promocji. 2) Ewentualne powołanie przykładowej nazwy własnej nie może być interpretowane jako ocena właściwości danego produktu, ani tym bardziej jako przesłanka uznania go za lepszy od innych analogicznych produktów, a spełniających wymagania Zamawiającego. Wymagania dotyczące transportu: 1. Wykonawca dostarczy przedmiot zamówienia specjalistycznym transportem przystosowanym do przewozu żywności, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 2. Dowóz przedmiotu zamówienia odbędzie się ubezpieczonym transportem Wykonawcy do magazynów odbiorcy tj. Powiatowej Bursy Szkolnej w Człuchowie ul. Koszalińska 2 3. Dostawa zamówienia nastąpi na koszt i ryzyko Wykonawcy. 6. Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia odpowiadał wymogom określonym w Polskich Normach pod rygorem zwrotu wyrobów. 7. Wykonawca dostarczać będzie przedmiot zamówienia od producenta (hurtowni) spełniającego wszystkie powszechnie obowiązujące w Polsce wymagania higieniczno-sanitarne.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 153200007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 12 miesięcy

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 6 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.powiatczluchowski.org.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach