Przetargi.pl
Dostawa aparatu powietrznego przewodowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie

Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej ogłasza przetarg

 • Adres: 31951 Kraków, os. Zgody
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 012 6460303, 6460100 , fax. 126 460 199
 • Data zamieszczenia: 2018-11-06
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Szkoła Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej
  os. Zgody 18
  31951 Kraków, woj. małopolskie
  tel. 012 6460303, 6460100, fax. 126 460 199
  REGON: 17342700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.sapsp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa aparatu powietrznego przewodowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest dostawa aparatu powietrznego przewodowego dla Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zamawiający dołącza do SIWZ jako załącznik 1.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 53110000-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. „Formularz ofertowy” zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ. 2. W celu potwierdzenia, że oferowana dostawa odpowiada wymaganiom zamawiającego, zamawiający żąda dołączenia do oferty: 1) Wykaz oferowanego sprzętu z podaniem: marki, modelu, typu itp. wraz z podaniem parametrów potwierdzających spełnienie warunków Zamawiającego.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną