Przetargi.pl
dostawa aparatów USG

Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ ogłasza przetarg

 • Adres: 35-005 Rzeszów, ul. Fredry 9
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 17 8509047 , fax. 17 8538394
 • Data zamieszczenia: 2016-05-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zespół Opieki Zdrowotnej Nr 2 SP ZOZ
  ul. Fredry 9 9
  35-005 Rzeszów, woj. podkarpackie
  tel. 17 8509047, fax. 17 8538394
  REGON: 69068500600000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: zoz2rzesz@zoz2-rzeszow.med.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  dostawa aparatów USG
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 6 aparatów USG: Aparaty USG: aparaty fabrycznie nowe, rok produkcji 2016, wcześniej nie używany, nie powystawowy, nie demonstracyjny z pełnym oprzyrządowaniem, oprogramowaniem i wyposażeniem dodatkowym, wraz z montażem, uruchomieniem, szkoleniem personelu medycznego o minimalnych parametrach technicznych i jakościowych określonych w załączniku Nr 1 do SIW. 2. Warunki serwisu gwarancyjnego i pogwarancyjnego określone zostały w załączniku do SIWZ i są obowiązujące dla wykonawcy. 3. Miejsce realizacji zamówienia: Dostawa, uruchomienie i szkolenie personelu we wskazanych jednostkach służby zdrowia podległych Zespołowi w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 4. Do oferty należy załączyć w celu potwierdzenia, że oferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym, przez Zamawiającego, Zamawiający żąda przedłożenia: 4.1.podpisanego przez osobę upoważnioną - Zestawienie parametrów wymaganych - załącznik nr 1 do SIWZ 4.2.wypełniony i podpisany przez osobę uprawnioną Formularz oferty - stanowiący wzór do SIWZ 4.3.dokumenty potwierdzające zgodność z Ustawą z dnia 20 maja 2010 o wyrobach medycznych DZ.U. 2010 NR107 poz.679 i sposobem klasyfikowania na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 5 listopada 2010 w sprawie sposobu klasyfikowania wyrobów medycznych DZ.U. 2010 NR 215 poz.1416, 4.4. Zamawiający wymaga przedstawienia certyfikatu CE na aparat USG oraz dokumentu potwierdzającego zgłoszenia aparatu do rejestru wyrobów medycznych. 4.5.katalog producenta lub autoryzowanego przedstawiciela zawierające opis oferowanego wyrobu wraz z danymi technicznymi w języku polskim
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 331122000
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.zoz2-rzeszow.med.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach