Przetargi.pl
Dostawa ambulansów ratunkowych typu C wraz z zabudową części medycznej dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 47303 Krapkowice, Os. XXX-Lecia
 • Województwo: opolskie
 • Telefon/fax: tel. 77 44 67 228 , fax. 77 44 59 826
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Krapkowickie Centrum Zdrowia Sp. z o. o.
  Os. XXX-Lecia 21
  47303 Krapkowice, woj. opolskie
  tel. 77 44 67 228, fax. 77 44 59 826
  REGON: 16021349900000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.kcz.krapkowice.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Spółka prawa handlowego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa ambulansów ratunkowych typu C wraz z zabudową części medycznej dla Krapkowickiego Centrum Zdrowia Sp. z o.o.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa trzech ambulansów ratunkowych typu C wraz części medycznej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera załącznik nr 2 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 34114121-3
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie postawił żadnego warunku
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wypełniony Formularz ofertowy (wzór stanowi załącznik nr 1 do SIWZ), 2. Wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (załącznik nr 2 do SIWZ), 3. Folder oferowanego pojazdu, 4. Folder oferowanych noszy głównych, 5. Folder oferowanego transportera noszy głównych, 6.Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile fakt ten nie wynika z dokumentów rejestrowych. Udowodnienie posiadania uprawnień do podpisania oferty ciąży na Wykonawcy. Wykonawca nie jest obowiązany do złożenia, jeżeli zamawiający posiada dokumenty dotyczące tego wykonawcy lub może je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2014r. poz. 1114 oraz z 2016r. poz. 352).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach