Przetargi.pl
Dostawa - VI Samochodów 2 części 2012r.

Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych ogłasza przetarg

 • Adres: 42-622 Świerklaniec, ul. Ostrożnica 7
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 032 2844884,85 0668393300 , fax. 032 2844881
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Zakład Transportu i Spedycji Lasów Państwowych
  ul. Ostrożnica 7 7
  42-622 Świerklaniec, woj. śląskie
  tel. 032 2844884,85 0668393300, fax. 032 2844881
  REGON: 27253592500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.katowice.lasy.gov.pl/web/zts_swierklaniec
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Inny: Lasy Państwowe

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa - VI Samochodów 2 części 2012r.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  3.1. Przedmiotem zamówienia jest zakup dwóch samochodów: - ciężarowo-terenowego typu pick-up - osobowo-terenowego Miejsce dostawy - Nadleśnictwo Dobieszyn, 26-804 Stromiec ul. Dobieszynek 7, Dobieszyn Nadleśnictwo Kozienice, 26-670 Pionki, ul. Partyzantów 62 3.2. Zamówienie jest podzielone na 2 części. Numer części Nazwa części 1 Dobieszyn 2 Kozienice Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla każdej części postępowania stanowią załączniki nr: 6.1, 6.2. 3.3. Przedmiot zamówienia dla części musi być: Część 1 - fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2012. Część 2 - fabrycznie nowy, rok produkcji minimum 2012. 3.4. Załatwienie wszystkich formalności i kosztów związanych z dostawą leży po stronie Wykonawcy przedmiotu zamówienia - dostawcy. 3.5. Należy udzielić minimum: Część 1 - 36 miesięcznej gwarancji na samochód. Część 2 - 36 miesięcznej gwarancji na samochód. 3.6. Zamawiający żąda by Wykonawca wskazał w ofercie część zamówienia, której wykonanie chce powierzyć podwykonawcom. Jeżeli wykonawca ma zamiar zlecić wykonanie części robót podwykonawcy to musi wypełnić i załączyć do oferty załącznik nr 4 do SIWZ. 3.7. Podane w opisach nazwy własne (np. ABS itp.) nie mają na celu naruszenie art. 29 i 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010r. nr 113, poz. 759 ze zm.), a mają jedynie za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych i technologicznych zamawiającego. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego i wydajnościowego. 3.8. Zamawiany sprzęt powinien spełniać wymagane prawem normy i posiadać wymagane atesty lub świadectwa homologacyjne. 3.9. Celem identyfikacji proponowanego pojazdu wykonawca w swej ofercie ma jednoznacznie wskazać markę, model, wersję pojazdu z opisem wyposażania jaki proponuje lub markę, model, wersję ze wskazaniem konkretnej oferty handlowej wykonawcy, z której będzie można jednoznacznie odczytać, iż proponowany pojazd spełnia wymagania opisane w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 341130002
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wadium.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.katowice.lasy.gov.pl/web/zts_swierklaniec/przetargi
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach