Przetargi.pl
DOSTAWA 7 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH

Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie ogłasza przetarg

 • Adres: 00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 022 480 43 32, 480 43 34 , fax. 022 480 43 35
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Mazowiecki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Warszawie
  ul. Chałubińskiego 8 8
  00-613 Warszawa, woj. mazowieckie
  tel. 022 480 43 32, 480 43 34, fax. 022 480 43 35
  REGON: 01581798500089
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.nfz-warszawa.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Podmiot prawa publicznego

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOSTAWA 7 SZT. PRZEŁĄCZNIKÓW SIECIOWYCH
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: dostawy
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa 7 szt. przełączników sieciowych, w tym: typ I - 5 sztuk i typ II - 2 sztuki. Miejsce dostawy - Mazowiecki Oddział Wojewódzki NFZ w Warszawie ul. Chałubińskiego 8. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik Nr 1 do Specyfikacji. 3. Szczegółowy zakres praw i obowiązków związanych z realizacją zamówienia określa wzór umowy stanowiący załącznik do Nr 2 Specyfikacji. 4. Wykonawca zobowiązany jest złożyć oświadczenie w sprawie parametrów technicznych oferowanych urządzeń, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Specyfikacji.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 324200003
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie
 • II.2. Czas trwania zamówienia lub termin wykonania: 21 dni

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.nfz-warszawa.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach