Przetargi.pl
Dostawa 2 sztuk stentgraftów z rękawkami i otworami - zaprojektowanymi dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.

Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu ogłasza przetarg

 • Adres: 37700 Przemyśl, ul. Monte Cassino
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 775 065 , fax. 166 775 064
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu
  ul. Monte Cassino 18
  37700 Przemyśl, woj. podkarpackie
  tel. 166 775 065, fax. 166 775 064
  REGON: 31468400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.wszp.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Dostawa 2 sztuk stentgraftów z rękawkami i otworami - zaprojektowanymi dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Dostawa 2 sztuk stentgraftów z rękawkami i otworami - zaprojektowanymi dla pacjentów Wojewódzkiego Szpitala im. Św. Ojca Pio w Przemyślu.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33622000-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: 1.1. W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te realizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane. 1.2. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych. 1.3. Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 1.4. Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja ekonomiczna lub finansowa pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12–14 i 16–20 ustawy Pzp.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Formularz ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ. 2 Kosztorys ofertowy sporządzony przez wykonawcę, według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do projektu umowy / opis przedmiotu zamówienia. 3. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp. oraz celu weryfikacji osób uprawnionych do reprezentowania wykonawcy tym samym składania oświadczenia woli – jeżeli Wykonawca nie dołączy do oferty należy wskazać adres strony z której można pobrać dokument (załącznik nr 1 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną