Przetargi.pl
DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)

Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego ogłasza przetarg

 • Adres: 38100 Strzyżów, ul. Mostowa
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 762 091 , fax. 172 760 028
 • Data zamieszczenia: 2018-08-08
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Państwowa Szkoła Muzyczna I Stopnia im. Z. Mycielskiego
  ul. Mostowa 2
  38100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 762 091, fax. 172 760 028
  REGON: 69003904500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: http://www.psm-strzyzow.pl/
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: szkoła publiczna

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  DOKOŃCZENIE PRZEBUDOWY, ROZBUDOWY I NADBUDOWY BUDYNKU BYŁEJ PRZYCHODNI NA SIEDZIBĘ PAŃSTWOWEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ W STRZYŻOWIE – IV ETAP (ROBOTY WYKOŃCZENIOWE, SALA KONCERTOWA ORAZ ZAGOSPODAROWANIE TERENU)
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest realizacja robót budowlano – instalacyjnych w ramach kontynuacji zadania pn. „Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku byłej przychodni na siedzibę Państwowej Szkoły Muzycznej w Strzyżowie”. Przedmiot zamówienia obejmuje: a) roboty budowlane konstrukcyjne i architektoniczne, b) roboty budowlane wykończeniowe – w tym dostawę i montaż foteli, c) roboty instalacyjne elektryczne wewnętrzne i zewnętrzne, d) roboty instalacyjne sanitarne wewnętrzne i zewnętrzne, e) roboty instalacyjne związane z elektroakustyką i oświetleniem sali koncertowej, f) roboty drogowe związane z zagospodarowaniem terenu (powierzchnie utwardzone, zieleń, ogrodzenie). Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia: Strzyżów, ul. Mostowa 20, działki nr ewid. 1436, 1437. 2. Zakres wykonanych do chwili obecnej 2.1. W ramach I etapu prac: 2.1.1. Parter a) wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji parteru, kominów i szachtów, b) wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, c) podbicie istniejących fundamentów, d) wykonanie zagęszczenia gruntu bez wylewania chudego betonu, e) wzmocnienie konstrukcji (dodatkowe nadproża, belki, wieńce), f) wykonanie ścianek działowych, g) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, h) zagęszczenie gruntu, i) wykonanie nowych klatek schodowych 2.1.2. I Piętro a) wykonanie wyburzeń ścianek działowych kondygnacji suteren, b) wyburzenie lub zamurowanie części ścian zewnętrznych uwzględniając projektowane otwory okienne, fasadowe i drzwiowe, c) wzmocnienie konstrukcji (dodatkowe nadproża, belki, wieńce), d) wykonanie ścianek działowych w wersji akustycznej, e) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, f) wykonanie nowych klatek schodowych, schodów zewnętrznych, g) nadlanie nowej płyty stropowej w miejscach projektowanych nadwieszeń nad I piętrem. 2.1.3. II Piętro (nadbudowa) a) wykonanie ścian zewnętrznych i ścian działowych, b) wykonanie obudowy szachów pozostawiając jedną ze ścian niezamurowaną na całej wysokości kondygnacji w celu umożliwienia montażu instalacji, c) wykonanie płyty żelbetowej nad kondygnacją II, 2.1.4. Nadbudówka a) wykonanie ścian zewnętrznych z uwzględnieniem otworów instalacji wentylacyjnej, b) wykonanie stropu nad nadbudówką 2.1.5. Dach a) wykonanie ścianek attykowych, b) wymurowanie kominów do wysokości 50 cm od wierzchu stropu, zapewniając możliwość zamocowania projektowanych instalacji wewnątrz otworu kominowego, a) wykonanie izolacji przeciwwodnej stropów II piętra i nadbudówki wraz systemem odprowadzenia wody deszczowej na zewnątrz budynku. 2.1.6. Rozbudowa a) wykonanie kolumn betonowych, b) wykonanie podkładów betonowych, c) wykonanie izolacji przeciwwodnej ław, d) wykonanie ław i ścian, e) wykonanie izolacji cieplnych i przeciwdźwiękowych, f) wykonanie podkładów z materiałów sypkich, g) wykonanie podkładów betonowych. 2.2. W ramach II i III etapu prac: 2.2.1. Architektura i konstrukcja, w szczególności: a) montaż drzwi stalowych i aluminiowych, b) montaż stolarki okiennej, fasad aluminiowych, paneli fotowoltaicznych wraz z instalacją, c) warstwy docelowe pokrycia dachu wraz z attyką, d) wykonanie tynków wewnętrznych, e) malowanie powierzchni, f) montaż ścianek z płyt gipsowo-kartonowych, g) roboty okładzinowe z płytek, h) wykonanie sufitów podwieszanych, i) montaż drzwi aluminiowych i stalowych, j) montaż wykładzin podłogowych, k) montaż okładzin klatek schodowych wraz z balustradami 2.2.2. Instalacje elektryczne, w szczególności: a) wykonanie rozdzielnic, b) wykonanie instalacji odgromowej, c) wykonanie montażu osprzętu instalacyjnego, d) wykonanie monitoringu opraw awaryjnych z oprzewodowaniem, e) wykonanie instalacja okablowania strukturalnego (rury przewody TT, centralka CT, szafa SZTJ, osprzęt), f) wykonanie instalacji dla RTV RTV SAT, g) wykonanie instalacji dzwonkowej, h) wykonanie instalacji sygnalizacyjjno - przywoławcza dla WC niepełnosprawnych, 2.2.3. Instalacje sanitarne, w szczególności: a) wykonanie instalacji ciepłej wody użytkowej, b) wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej i kotłowni gazowej, c) biały montaż, d) wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepła technologicznego, e) montaż klimatyzatora do serwerowni, f) budowa elementów instalacji wentylacji mechanicznej, g) wykonanie przyłącza kanalizacji deszczowej h) wykonanie instalacji klimatyzacji, i) instalacja wentylacji systemu Aereco. 3. Szczegółowe wymogi zostały opisane w: a) dokumentacji projektowej – projekcie budowlanym i wykonawczym, b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, c) przedmiarze robót. Przy czym należy zaznaczyć, iż załączone przedmiary stanowią jedynie element pomocniczy przy ustalaniu ceny ofertowej. Zawarte w nich ilości nie mają charakteru wiążącego, wymagany zakres robót został zdefiniowany w projektach. Zgodnie z warunkami wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiązany do wykonania przedmiotu zamówienia zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz specyfikacjami technicznymi. Forma wynagrodzenia ustalona przez Zamawiającego za realizację przedmiotu zamówienia to ryczałt. 4. Zamawiający rekomenduje dokonanie przez Wykonawców (na swój koszt, w terminach ustalonych z dyrektorem placówki) wizji lokalnej. 5. Kody CPV: 45.00.00.00-0 – roboty budowlane 6. Warunki finansowe rozliczeń: a) Zamawiający informuje, że rozliczenie nastąpi na podstawie faktur. Wynagrodzenie należne Wykonawcy będzie wypłacane. w ratach na podstawie wykazu stanu zaawansowania robót nie częściej niż raz w miesiącu, lub za zgodą Zamawiającego częściej, do wysokości środków jakimi dysponuje Zamawiający. b) Każdorazowo termin płatności będzie wynosił 30 dni od daty otrzymania faktury. c) Każdorazowo podstawą wystawienia faktury będzie obustronnie podpisany protokół odbioru robót, d) Zamawiający, iż w zatwierdzonym planie finansowym na 2018 rok dysponuje kwotą w wysokości brutto 2.000.000,00 zł. Zakres robót odpowiadający wymienionej kwocie musi zostać wykonany w terminie do dnia 31.12.2018 roku. Pozostałą część środków finansowych, jaka będzie wynikać z wartości najkorzystniejszej oferty pomniejszonej o kwotę wynikającą z planu finansowego Zamawiającego na 2018 rok, Zamawiający będzie dysponował w 2019 roku. W przypadku przyznania dodatkowych środków finansowych w 2018 roku, Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania prac pozwalających na zapłatę przyznanych dodatkowo środków finansowych. Szczegółowe ustalenia w tym zakresie będą dokonywane pomiędzy stronami na bieżąco. Wykonawca nie może odmówić kontynuacji prac poza w/w wyznaczonymi okresami. 7. Wykonawca udzieli Zamawiającemu minimum 36 - miesięcznej gwarancji na zrealizowany (wykonany) przedmiot zamówienia, datą rozpoczęcia okresu gwarancji będzie data podpisania końcowego bezusterkowego protokołu odbioru końcowego, udzielona gwarancja nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikającej z przepisów Kodeksu Cywilnego. Ostateczny termin gwarancji zależeć będzie od oferty wybranego Wykonawcy. Zamawiający dopuszcza możliwość terminu gwarancji na zrealizowany przedmiot zamówienia zgodnie z treścią wybranej oferty, co będzie stanowiło element oceny merytorycznej na etapie wyboru najkorzystniejszej oferty – vide kryterium oceny ofert. 8. Uwagi realizacyjne: a) Wszystkie prace winny być zrealizowane zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami, warunkami technicznymi i sztuką budowlaną, przepisami bhp, ppoż. zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru. b) Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami dokumentacji określającej przedmiot zamówienia, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz wymogami niniejszej siwz. c) Użyte materiały i urządzenia powinny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym, powinny posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie oraz zapewnić sprawność eksploatacyjną. d) Wszędzie tam, gdzie w przedmiarze robót występują nazwy materiałów, wyrobów lub nazwy ich producentów Zamawiający dopuszcza zastosowanie technologii, materiałów i wyrobów równoważnych do opisanych o cechach nie gorszych od wymaganych w dokumentacji projektowej lub przedmiarze robót. e) Odpady powstające w trakcie robót jak gruz, śmieci itp. wykonawca będzie usuwał na bieżąco a następnie wywoził/utylizował we własnym zakresie. Inwestor udostępni wykonawcy miejsce do ustawienia kontenera na śmieci na terenie szkolnym. 9. Zamawiający, mając na uwadze wymogi zapisane w art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga w odniesieniu do stanowisk opisanych w załączniku nr 8 - złożenia oświadczenia (wg. wzoru zawartego w załączniku nr 8) o zatrudnianiu przez Wykonawcę i ew. podwykonawców osób na tych stanowiskach na podstawie umowy o pracę. 10. Zamawiający może, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, w szczególności ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (t. jednolity Dz.U. 2016 poz. 922), dokonać kontroli rzetelności złożonego oświadczenia. W tym celu może żądać od Wykonawcy i podwykonawców informacji i dokumentów poświadczających fakt zatrudnienia wskazanych osób na umowę o pracę.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-0
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 80.000,00 PLN (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium jest wnoszone na zasadach określonych w art. 45 i art. 46 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie formułuje specjalnych wymagań w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 9 do SIWZ, 2) oświadczenia wymienione w rozdziale VII 7.1. - 7.4. niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ, 3) wykaz określający zakres podwykonawstwa z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 5 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 4) zobowiązanie podmiotu trzeciego, na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega, o którym mowa w Rozdziale VI ust. 6.5.1) niniejszej SIWZ z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ – jeżeli ma zastosowanie, 5) oświadczenie w sprawie zatrudnienia z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach