Przetargi.pl
Czynności obsługowo - naprawcze pojazdów grupy Volkswagen dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu

Jednostka Wojskowa Nr 4101 ogłasza przetarg

 • Adres: 42-700 Lubliniec, Sobieskiego
 • Województwo: śląskie
 • Telefon/fax: tel. 261 101 450 , fax. 261 101 380
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Jednostka Wojskowa Nr 4101
  Sobieskiego 35
  42-700 Lubliniec, woj. śląskie
  tel. 261 101 450, fax. 261 101 380
  REGON: 15056051800000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jwk.wp.mil.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Obronność, Wojsko

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Czynności obsługowo - naprawcze pojazdów grupy Volkswagen dla Jednostki Wojskowej nr 4101 w Lublińcu
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje: Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usług obsługi okresowej oraz napraw wynikowych oraz dostosowanie pojazdów mechanicznych grupy Volkswagen znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Wojskowej 4101. Zestawienie potrzeb nr 1 - Pojazdy o DMC poniżej 3,5 t – grupy Volkswagen – obsługi okresowe Zestawienie potrzeb nr 2 - Pojazdy o DMC poniżej 3,5 t - grupy Volkswagen – naprawy wynikowe Zestawienie potrzeb nr 3 – Pojazdy o DMC poniżej 3,5 t – grupy Volkswagen – dostosowanie pojazdów do wskazanych przez Zamawiającego potrzeb użytkowych
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 50112100-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Postępowanie jest prowadzone bez obowiązku wpłaty wadium.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wymaga dokumentów (środków dowodowych) potwierdzających posiadanie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach