Przetargi.pl
Budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym

Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o. ogłasza przetarg

 • Adres: 78320 Połczyn Zdrój, ul. Wardyń Górny
 • Województwo: zachodniopomorskie
 • Telefon/fax: tel. 094 716 29 38
 • Data zamieszczenia: 2018-06-13
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Międzygminne Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o. o.
  ul. Wardyń Górny 35
  78320 Połczyn Zdrój, woj. zachodniopomorskie
  tel. 094 716 29 38
  REGON: 33144069400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: mpgo.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Samorządowa Sp. z o.o.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami w Wardyniu Górnym
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia budowa wiaty magazynowej na terenie Zakładu Gospodarki Odpadami zgodnie z zakresem robót opisanym w a) Projekcie wykonawczym sporządzonym przez Włodzimierza Pilarza, b) Decyzji o pozwoleniu na budowę nr 57/2018 z dnia 07.03.2018 r, c) Przedmiarze robót, d) Kosztorysie ślepym
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45213220-1
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: wykonali, w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum jedną robotę budowlaną polegającą na budowie wiaty magazynowej/magazynu o konstrukcji stalowej, o powierzchni nie mniejszej niż 200m2:
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Nie dotyczy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną