Przetargi.pl
Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy

Gmina Siennica ogłasza przetarg

 • Adres: 05-332 Siennica, Kołbielska
 • Województwo: mazowieckie
 • Telefon/fax: tel. 257 572 020, , fax. 257 572 095
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Siennica
  Kołbielska 1
  05-332 Siennica, woj. mazowieckie
  tel. 257 572 020, , fax. 257 572 095
  REGON: 55124300000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ugsiennica.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa ulicy Krótkiej w Siennicy
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest budowa ulicy Krótkiej w Siennicy. Roboty obejmują: - rozbiórkę nawierzchni z masy wraz z podbudową 42,47 m2 kolidującą na włączeniu w ul. Polną; - wykonanie koryta, sprofilowanie i zagęszczenie; - wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31,5 mm szerokość 6,00 m grubości 20 cm plus powierzchnie wyłukowań 941,40 m2; - regulację włazów studni kanalizacji sanitarnej; - skropienie podbudowy emulsją asfaltową; - wykonanie warstwy wiążącej z masy asfaltowo-żwirowej AC11W KR-1 grubości 4 cm, szerokości 6,0 m plus powierzchnia wyłukowań-941,40 m2; - wykonanie warstwy ścieralnej z masy grysowo-żwirowej KR-1 AC8S grubości 4 cm, szerokości 6,0 m plus powierzchnia wyłukowań 941,40 m2.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233124-4
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości 1 500,00 zł (słownie: jeden tysiąc pięćset złotych i 00/100).
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie określa warunków w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1. Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów o których mowa w pkt III 4) ppkt 1-3 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie zalega z opłacaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że zawarł porozumienie z właściwym organem w sprawie spłat tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególności uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, b) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości. Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 1 (powyżej), zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. 2. pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy); 3. Kosztorys ofertowy; 4. Dokument wniesienia wadium; 5. Jeżeli Wykonawca polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowania, zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia oraz dokumenty o których mowa w pkt III 4) w celu zbadania czy wobec tych podmiotów nie zachodzą przesłanki do wykluczenia.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach