Przetargi.pl
Budowa tras biegowo-rowerowych poprzez przebudowę dróg leśnych lasu komunalnego na terenie Góry Parkowej w Starym Sączu w ramach projektu: Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowo-rowerowe


Gmina Stary Sącz ogłasza przetarg

 • Adres: 33340 Stary Sącz, ul. Stefana Batorego
 • Województwo: małopolskie
 • Telefon/fax: tel. 18 446 02 70 , fax. 18 446 02 73
 • Data zamieszczenia: 2018-01-16
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Stary Sącz
  ul. Stefana Batorego 25
  33340 Stary Sącz, woj. małopolskie
  tel. 18 446 02 70, fax. 18 446 02 73
  REGON: 49189311500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.stary.sacz.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa tras biegowo-rowerowych poprzez przebudowę dróg leśnych lasu komunalnego na terenie Góry Parkowej w Starym Sączu w ramach projektu: Centra Aktywnego Wypoczynku w tym trasy biegowo-rowerowe
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych związanych z budową tras biegowo-rowerowych poprzez przebudowę dróg leśnych lasu komunalnego na terenie Góry Parkowej dz. ew. nr 1951/1 w Starym Sączu w ramach projektu Centra Aktywnego Wypoczynku wraz z uzyskaniem – działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia. 2. Planowana inwestycja będzie polegała na wykonaniu: trzech tras biegowo – rowerowych: nr I, II i III oraz drogi do obsługi lasu komunalnego gminy Stary Sącz, na Górze Parkowej: 2.1. Trasa biegowo – rowerowa nr I o długości 2139 mb - po trasie istniejących dróg leśnych, która na części trasy tj. w km 1+100-1+580, służy także do celów obsługi lasu komunalnego m.in. do wywozu drewna itp. 2.2. Trasa biegowo-rowerowa nr II na długości 3037 mb, która także na odcinku km 0+930 –1+232 oraz na odcinku 2+009-3+037 pokrywa się z drogą do obsługi lasu. 2.3. Trasa biegowo-rowerowa nr III o długości 276 mb, w km 0+134-0+407, stanowiąca dobieg i dojazd do zasadniczych tras biegowo-rowerowych nr I i II oraz szczytu Góry Parkowej, gdzie znajduje się plac rekreacyjny, plac postojowy i platforma widokowa. 2.4. Droga do obsługi lasu komunalnego o dł. 1673mb, w km 0+100-0+1773, przebiegająca od ul.Piłsudskiego w Starym Sączu do Moszczenicy. Zadanie będące przedmiotem niniejszego zamówienia jest współfinansowane ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 2014-2020. 3. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 3.1. Wykonanie następujących robót budowlanych: a) Wytyczenie i zabezpieczenie trasy b) Roboty ziemne w tym wykopy, nasypy i zdjęcie humusu c) Wycinka drzew iglastych i karczowanie pni d) Profilowanie i zagęszczenie podłoża e) Wykonanie podbudowy i nawierzchni z kruszywa naturalnego i łamanego f) Wykonanie nawierzchni betonowej g) Oczyszczenie i odtworzenie rowów h) Umocnienie rowów elementami betonowymi i) Umocnienie skarp elementami typu „krata” j) Udrożnienie istniejących przepustów k) Budowa placów postojowych 2x10 stanowisk l) Wykonanie i montaż obiektów małej architektury. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja techniczna (załącznik nr 4 do SIWZ), w szczególności projekty budowlane, szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. 3.2. Uzyskania – działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – ostatecznej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie lub skutecznego zgłoszenia zakończenia robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 40 000,00 (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunku w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest złożyć: 1. Oświadczenie Wykonawcy o treści zgodnej ze wzorem stanowiącym Załącznik nr 2 do SIWZ. 2. Oryginał dokumentu wadialnego, w przypadku wnoszenia wadium w formie innej niż pieniądz. 3. Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie: a) w przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy, b) w przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego (zgodnie z art. 23 ustawy). 4. Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia – jeżeli dotyczy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach