Przetargi.pl
Budowa siłowni terenowych w ramach projektu STARiZ

Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" ogłasza przetarg

 • Adres: 37-750 Dubiecko Nienadowa, -
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166511687, 166511687
 • Data zamieszczenia: 2018-08-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie"
  - 502A
  37-750 Dubiecko Nienadowa, woj. podkarpackie
  tel. 166511687, 166511687
  REGON: 180348031
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.lgdpogorze.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa siłowni terenowych w ramach projektu STARiZ
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Budowa siłowni terenowych w ramach projektu STARiZ: Zadanie polega na budowie 29 szt. siłowni terenowych w 21 gminach na obszarze działania Partnerów projektu współpracy: Zadanie nr 1 - Lokalna Grupa Działania "Pogórze Przemysko - Dynowskie" - zostanie wybudowane 7 szt. siłowni terenowych, dodatkowo wyposażonych w lampy solarne. - Gmina Dubiecko, dz. nr 637/1 obręb ewid. 0007 Nienadowa, - Gmina Dynów, dz. nr 1704/7 obręb ewid. 0001 Bachórz, - Gmina Miejska Dynów, dz. nr 3158/4 obręb ewid. 0001 Dynów, - Gmina Jawornik Polski, dz. nr 502/1, obręb ewid. 0002 Hadle Szklarskie, - Gmina Krzywcza, dz. nr 106 , obręb ewid. 0004 Krzywcza, - Gmina Markowa, dz. nr 2024/18 , obręb ewid. 0001 Husów, - Gmina Rokietnica, dz. nr 1991, obręb ewid. 0002 Rokietnica, Zadanie nr 2 - Stowarzyszenie „Kraina Sanu” – Lokalna Grupa Działania - zostanie wybudowane 6 szt. siłowni terenowych, dodatkowo wyposażonych w elementy z placu zabaw dla dzieci. – Gmina Adamówka, dz. nr 619/3, obręb ewid. 0001 Adamówka, – Gmina Kuryłówka, dz. nr 1868/5, obręb ewid. 0044 Kuryłówka, – Gmina Jarosław, dz. nr 201/14, obręb ewid. 0004 Makowisko, – Gmina Sieniawa, dz. nr 829/8, obręb ewid. 0010 Sieniawa, – Gmina Tryńcza, dz. nr 1396, obręb ewid. 0004 Gorzyce, – Gmina Wiązownica, dz. nr 605/5, obręb ewid. 0006 Radawa. Zadanie nr 3 - Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie "Z Tradycją w Nowoczesność" - zostanie wybudowane 16 szt. siłowni terenowych. - Gmina Chłopice, dz. nr 1394/1, obręb ewid. 0002 Chłopice, - Gmina Chłopice, dz. nr 85, obręb ewid. 0005 Lutków, - Gmina Kańczuga, dz. nr 948/1, obręb ewid. 0010 Rączyna, - Gmina Kańczuga, dz. nr 2515, obręb ewid. 0012 Sietesz, - Gmina Laszki, dz. nr 83/2, obręb ewid. 0011 Wietlin III, - Gmina Laszki, dz. nr 176/6, obręb ewid. 0001 Bobrówka, - Gmina Pawłosiów, dz. nr 917/23, obręb ewid. 0002 Pawłosiów, - Gmina Pawłosiów, dz. nr 1339, obręb ewid. 0008 Wierzbna, - Gmina Pruchnik, dz. nr 2080, obręb ewid. 0001 Pruchnik, - Gmina Pruchnik, dz. nr 2013/1, 2015/1, obręb ewid. 0002 Jodłówka, - Gmina Radymno, dz. nr 1807/2, obręb ewid. 0011 Ostrów, - Gmina Radymno, dz. nr 692/1, obręb ewid. 0015 Święte, - Gmina Roźwienica, dz. nr 663/2, obręb ewid. 0005 Roźwienica, - Gmina Roźwienica, dz. nr 1342, obręb ewid. 0008 Węgierka, - Miasto Radymno, dz. nr 456/40, obręb ewid. 0001 Radymno, - Miasto Radymno, dz. nr 1986/3, obręb ewid. 0001 Radymno. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 5 - przedmiar robót
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45112720-8
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 9 000,00 zł
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Działalność zawodowa prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu zamówienia nie wymaga posiadania specjalnych kompetencji lub uprawnień.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Kosztorys ofertowy

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach