Przetargi.pl
Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie

Gmina Rogoźno ogłasza przetarg

 • Adres: 64610 Rogoźno, ul. Nowa
 • Województwo: wielkopolskie
 • Telefon/fax: tel. 67 26 84 400 , fax. 67 26 18 075
 • Data zamieszczenia: 2018-10-18
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Rogoźno
  ul. Nowa 2
  64610 Rogoźno, woj. wielkopolskie
  tel. 67 26 84 400, fax. 67 26 18 075
  REGON: 57079142500000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.rogozno.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu przy ul. Kościuszki 48 w Rogoźnie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Niniejsze postępowanie dotyczy wyłącznie budowy parkingu od ulicy Kościuszki 48. Parkingi od ul. Czarnkowskiej oraz od ul. Sądowej zostały już wykonane. W ramach postępowania należy wykonać miejsca postojowe oraz chodniki zgodnie z dokumentacją techniczną od ul. Kościuszki zgodnie z załącznikiem przedstawiającym zakres przedmiotowego postępowania. Inwestycja przewiduje również wykonanie odwodnienia terenu. Zadanie ma na celu uporządkowanie zagospodarowania terenu przy ul. Kościuszki, usprawnienie układu komunikacyjnego, zapewnienie potrzeby parkingowej mieszkańców oraz wprowadzenie czytelności parkowania przez wydzielenie miejsc postojowych. Przy bloku na 17 należy zlikwidować nieczynny prostokątny zbiornik retencyjny. W ramach postępowania należy również wykonać rozbiórkę istniejących budynków garażowych wraz z rozbiórką murków od miejsca do gromadzenia odpadów oraz wykonać rozbiórkę płyty posadzkowej o wym. 11,5x4,75m. Z uwagi na przebiegający przez teren planowanych parkingów wodociąg należy przewidzieć wykonanie jego wymiany na nowy średnicy 63 mm z PE/PVC. Projektowana konstrukcja parkingów, placów manewrowych: - warstwa ścieralna z betonowej kostki gr. 8 cm (szara) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, - podbudowa z chudego betonu o wytrzymałości na ściskanie po 28 dniach od 6 do 9 MPa, gr. 20 cm, - warstwa odcinająca z piasku 0/2, gr. 10 cm. Projektowana konstrukcja chodników: - warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6 cm (czerwona) na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, - podbudowa z piasku 0/2 gr. 10 cm. Nawierzchnie placów z kostki betonowej gr. 8 cm obramować krawężnikiem betonowym 15x30 cm na ławie betonowej z betonu B15 w ilości 0,06 m3/mb, wystający 10 cm nad nawierzchnię, w miejscu zjazdów należy wykonać krawężnik obniżony 15x22 cm wystający 4 cm ponad poziom nawierzchni. Szczegółowe rozwiązania projektowe zostały zamieszczone w dokumentacji technicznej. Projektowana konstrukcja nawierzchni do odtworzenia: - warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12, KR3, gr. 5 cm, - podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, gr. 20 cm. W celu sprawnego odwodnienia placów z kostki betonowej zaprojektowano ściek z dwóch rzędów kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm na podbudowie z betonu B20 w ilości 0,04 m3/mb i warstwie odcinającej z piasku o gr. 10 cm. Dodatkowo należy przewidzieć wykonanie utwardzenia betonową kostką brukową gr. 8 cm terenu po rozbiórce budynków garażowych oraz odcinka łączącego chodnik prowadzący od bloku nr 48 do ul. Sądowej, podbudowa zgodna z podbudową nawierzchni parkingów. Wykonać utwardzenie betonową kostką brukową gr. 8 cm terenu pomiędzy wjazdem na parking przed budynkiem nr 48 a chodnikiem. Wszystkie zmiany zostały naniesione w dokumentacji technicznej oraz są naniesione w przedmiarze robót stanowiącym załącznik do niniejszej SIWZ. Inwestycję należy wykonać zgodnie z załączoną dokumentacją techniczną.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach