Przetargi.pl
Budowa parkingu dla rowerów, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów przy ZSP 1 – etap II


Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie ogłasza przetarg

 • Adres: 10015 Olsztyn, ul. Knosały
 • Województwo: warmińsko-mazurskie
 • Telefon/fax: tel. 89 544 31 00 , fax. 89 544 31 13
 • Data zamieszczenia: 2017-09-29
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Zarząd Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie
  ul. Knosały
  10015 Olsztyn, woj. warmińsko-mazurskie
  tel. 89 544 31 00, fax. 89 544 31 13
  REGON: 28135803400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.zdzit.olsztyn.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa parkingu dla rowerów, pochylni dla osób niepełnosprawnych oraz przebudowa schodów przy ZSP 1 – etap II
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  W ramach ww. zamówienia, planuje się rozbiórkę istniejącej nawierzchni z płytek chodnikowych, krawężników drogowych i obrzeży. Demontaż schodów terenowych, Wykonanie koryta pod konstrukcję schodów, placu rowerowego i chodników. Wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. Wykonanie warstw konstrukcyjnych i nawierzchni placu, zjazdów i schodów oraz muru oporowego. Ustawienie nowych krawężników i obrzeży betonowych, poręczy schodowych, stojaków rowerowych, ławek, koszy na śmieci wraz z pracami towarzyszącymi.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233253-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach