Przetargi.pl
Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Łączki Kucharskie -Niedźwiada oraz w Gnojnicy Woli

Gmina Ropczyce ogłasza przetarg

 • Adres: 39-100 Ropczyce, ul. Krisego 1/30
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. (017) 2210550 , fax. (017) 2210555
 • Data zamieszczenia: 2016-06-23
 • Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Ropczyce
  ul. Krisego 1/30 1/30
  39-100 Ropczyce, woj. podkarpackie
  tel. (017) 2210550, fax. (017) 2210555
  REGON: 00052472000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.ropczyce.eu
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Łączki Kucharskie -Niedźwiada oraz w Gnojnicy Woli
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane dla zadania pn. Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Łączki Kucharskie -Niedźwiada oraz w Gnojnicy Woli, w tym: 1.1. Budowa oświetlenia drogi powiatowej Łączki Kucharskie -Niedźwiada na odcinku ok. 560 m. Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie linii oświetleniowej projektuje się poprzez nawiązanie do ostatniego istniejącego słupa oświetleniowego sieci nN zasilanej ze stacji transformatorowej Niedźwiada 1. Od w/w słupa podwiesić na proj. podbudowie (11 stanowisk) wzdłuż drogi w m. Niedźwiada i Łączki Kucharskie przewód napowietrzny AsXSn 2x25mm2. Oprawy oświetleniowe typu OUSe-150/S (szerokostrumieniowe) montować na projektowanych słupach (7 szt.). Miejsca posadowienia słupów oraz miejsca montażu opraw pokazano na Projekcie zagospodarowania terenu. Oprawy montować na wysięgnikach Wo-2(słupy z żerdzi wirowanej ) i Wo-6 (słupy z żerdzi ŻN). Stosować wysięgniki o długości 1m montowane na słupach pod kątem 15 stopni. Zasilanie opraw wykonać przewodem YDY 3x2,5mm2. Oprawy zabezpieczyć bezpiecznikami SV 19.25 6A. 1.2. Budowa oświetlenia drogi powiatowej w Gnojnicy Woli na odcinku ok. 680 m. Zgodnie z Technicznymi Warunkami Przyłączenia do sieci elektroenergetycznej zasilanie linii oświetleniowej w Gnojnicy Woli projektuje się ze stacji transformatorowej Gnojnica 6. W celu wyprowadzenia obwodów oświetleniowych ze stacji transformatorowej należy zamontować dodatkowe rury osłonowe odporne na promienie UV np. Arot BE50 i wciągnąć w nie przewody zasilające AsXSn 2x25 mm2. Wzdłuż drogi powiatowej posadowić słupy projektowanej linii nN. Na trasie projektowanej linii posadowić słupy wg projektu, oraz dowiesić przewody AsXSn 2x25mm2 nawiązując się do istniejącego słupa oświetleniowego nr 38. Oprawy oświetleniowe typu OUSe-150/S (szerokostrumieniowe) montować na słupach nr 38/2, 38/4, 38/6, 38/8, 38/9, 38/11, 38/12, 38/14. Oprawy montować na wysięgnikach Wo-2 (słupy z żerdzi wirowanej ) i Wo-6 (słupy z żerdzi ŻN). Stosować wysięgniki o długości 1m montowane na słupach pod kątem 15stopni. 2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania zamówienia określają w kolejności ważności opis przedmiotu zamówienia zawarty w SIWZ, dokumentacje budowlane, wykonawcze i szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych stanowiące załączniki Nr 2 do SIWZ oraz przedmiary robót stanowiące załącznik Nr 3 do SIWZ mające charakter pomocniczy, a ilości podane w nich mają charakter orientacyjny. 3. Przedmiot zamówienia należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym m. in. przepisami BHP, PN przenoszącymi normy europejskie lub normy innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy, zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, właściwą organizacją, bezpiecznie i dobrze jakościowo. 4. Użyte przy realizacji robót materiały winny spełniać wymagania określone w art. 10 Prawa budowlanego oraz winny posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie do użytkowania i spełnienie odpowiednich norm. 5. Tam, gdzie w dokumentacji projektowej lub przedmiarach, zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca) materiałów lub wskazano normy, o których mowa w art. 30 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający dopuszcza do zastosowania przy realizacji zamówienia materiałów i rozwiązań równoważnych pod względem parametrów technicznych, użytkowych oraz eksploatacyjnych, pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w niniejszej specyfikacji, po akceptacji przez Zamawiającego. Zamawiający dopuszcza jednocześnie wszelkie ich odpowiedniki rynkowe nie gorsze niż wskazane. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego materiały, urządzenia i roboty budowlane spełniają określone przez Zamawiającego wymagania. Parametry wskazanego przez Zamawiającego standardu przedstawiają warunki techniczne, eksploatacyjne, użytkowe, funkcjonalne i inne cechy istotne dla przedmiotu zamówienia, natomiast wskazana marka lub nazwa handlowa określa klasę produktu, a nie konkretnego producenta. 6. Minimalny wymagany okres gwarancji 3 lata, liczony od daty protokolarnego końcowego odbioru przedmiotu zamówienia
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie żąda wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Gwarancja
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.ropczyce.eu
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach