Przetargi.pl
BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KOLEJOWEJ W BOGUCHWALE - ETAP I.

Gmina Boguchwała ogłasza przetarg

 • Adres: 36-040 Boguchwała, ul. Tkaczowa 134
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 017 8755201 , fax. 017 8755209
 • Data zamieszczenia: 2016-04-07
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Boguchwała
  ul. Tkaczowa 134 134
  36-040 Boguchwała, woj. podkarpackie
  tel. 017 8755201, fax. 017 8755209
  REGON: 69058200000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.boguchwala.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. KOLEJOWEJ W BOGUCHWALE - ETAP I.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest : Przedmiotem zamówienia jest budowa oświetlenia drogowego. Zakres rzeczowy niżej wymienionych zadań obejmuje: wykonanie linii napowietrznej nN; wykonanie linii kablowej nN; montaż słupów wraz z oprawami i osprzętem; montaż zestawu złączowo - pomiarowego; montaż szafki sterowniczej; pomiar geodezyjny powykonawczy oraz dostarczenie kompletu dokumentów niezbędnych do zgłoszenia i zakończenia budowy; dostarczenie dokumentacji niezbędnej do umowy o podłączenie nowego oświetlenia w PGE Dystrybucja w Rzeszowie. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: Zakres robót: -Układanie kabli YAKY 4x50mm2 w rowach kablowych - 10 m -Układanie kabli YAKY 4x50mm2 na słupie - 10 m -Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rowach kablowych - 294 m -Układanie kabli YAKY 4x35mm2 w rurach - 112 m -Układanie bednarki FeZn 25x4 - 187 m -Montaż słupów stalowych ocynkowanych o parametrach nie gorszych jak S90SR - W4 na fundamencie, dwukrotnie malowanych -7 szt. -Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku , oprawa IP66/66, korpus - AL., klosz szklany, źródło led. o temperaturze barwowej 3500 K i efektywności świetlnej oprawy powyżej 100 lum/W. -Szafa pomiarowo zasilająca -sterownicza z zegarem astronomicznym -1 szt. Miejsce wykonania robót: Polska, Gmina Boguchwała, miejscowości: Boguchwała. Szczegółowy zakres robót określają: ZAŁĄCZNIK NR 6 - dokumentacja projektowa wraz z przedmiarem robót oraz ZAŁĄCZNIK NR 2, tj. wzór umowy. Nazwy własne użyte przez projektantów należy traktować jako przykładowe. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż zaprojektowane.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452314009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Każda oferta musi być zabezpieczona wadium o wartości: 1.900,00 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset złotych 00/100). Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1) pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. z 2014 r., poz. 1804). Wadium w formie pieniężnej należy wnieść przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego: Bank BS Niechobrz konto nr 86916300092001000000390010 Wadium wnoszone w formie: poręczenia bankowego lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, gwarancji bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poręczeniach udzielanych przez podmioty o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, należy złożyć w formie oryginału w kasie Zamawiającego. Nie należy załączać oryginału dokumentu wadialnego do oferty. Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia i nazwiska). Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych w art. 46 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.1. Kryteria oceny ofert: Termin gwarancji
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.boguchwala.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach