Przetargi.pl
Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 1000-lecia, Goslara i 1-Go Maja (lewa strona) z włączeniem do kanalizacji miejskiej za torami PKP w m. Strzyżów.

Gmina Strzyżów ogłasza przetarg

 • Adres: 38100 Strzyżów, ul. Przecławczyka
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 761 354 , fax. 172 763 219
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Strzyżów
  ul. Przecławczyka 5
  38100 Strzyżów, woj. podkarpackie
  tel. 172 761 354, fax. 172 763 219
  REGON: 59291469200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.strzyzow.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa odcinków kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic 1000-lecia, Goslara i 1-Go Maja (lewa strona) z włączeniem do kanalizacji miejskiej za torami PKP w m. Strzyżów.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zamówienie obejmuje : - przekroczenie (skrzyżowanie) kanalizacją sanitarną PE fi 200x11,9 torów PKP (teren zamknięty) w km 33+097 linii kolejowej 106 Rzeszów – Jasło - budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej PCV fi 200 i PCV fi 160 ze studzienkami typu Wavin fi 400
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45232410-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 5 000,00 zł

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach