Przetargi.pl
Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m3/d w miejscowości Brzeźnio na działkach nr 209 i 210 Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki jako etap II zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio

Gmina Brzeźnio ogłasza przetarg

 • Adres: 98-275 Brzeźnio, ul. Wspólna 44
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 043 8203026, 043 8203024 , fax. 043 8203671
 • Data zamieszczenia: 2014-01-22
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Brzeźnio
  ul. Wspólna 44 44
  98-275 Brzeźnio, woj. łódzkie
  tel. 043 8203026, 043 8203024, fax. 043 8203671
  REGON: 73093443000000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.brzeznio.finn.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m3/d w miejscowości Brzeźnio na działkach nr 209 i 210 Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki jako etap II zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1)Przedsięwzięcie pn.: Budowa oczyszczalni ścieków Qśrd=275 m3/d w miejscowości Brzeźnio na działkach nr 209 i 210 Gmina Brzeźnio, Powiat Sieradzki jako etap II zadania inwestycyjnego pn.: Rozbudowa sieci wodociągowych oraz budowa oczyszczalni ścieków jako II i III etap racjonalizacji gospodarki wodno-ściekowej Gminy Brzeźnio ma na celu uregulowanie gospodarki wodno - ściekowej gwarantujące oczyszczenie ścieków z terenu gminy Brzeźnio doprowadzonych za pomocą kolektora sanitarnego jak również dowożonych taborem kołowym. 2) a) Przedmiotem zamówienia jest budowa oczyszczalni ścieków na działkach 209 i 210 w Brzeźniu. W ramach przedmiotu zamówienia należy wykonać m.in. następujące obiekty: - budynek techniczny, - budynek oczyszczalni ścieków, - budynek techniczno -socjalny, - tacę ociekową, - osłonę śmietnikową, - zjazd z drogi powiatowej, - place, - drogi wewnętrzne i miejsca postojowe, - ogrodzenie wraz z bramą wjazdową, - instalacje wodociągową wewnętrzną i zewnętrzną, - kanalizację sanitarną na terenie oczyszczalni ścieków, - rurociągi technologiczne, - przebudowę istniejącego złącza kablowego, - instalację elektryczną i AKPiA, - przebudowę istniejącego drenażu melioracyjnego, - instalację c.o, -instalację wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej, - instalację wod.-kan. Na terenie zaprojektowanej oczyszczalni brak jest obiektów do rozbiórki, znajdują się natomiast inne urządzenia kolidujące z oczyszczalnią t.j. melioracyjne. W/w rozwiązania kolizji zawarte są w dokumentacji projektowej. Obecnie działka na której ma powstać oczyszczalnia ścieków jest użytkowana jako działka rolna, brak na niej drzew i krzewów. b) Koniecznym jest wyposażenie budynku oczyszczalni ścieków w sprzęt i urządzenia niezbędne do prawidłowego użytkowania i uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Zgodnie z przepisami prawa sprzęt b.h.p. i p.poż. są niezbędne do oddania do użytkowania, powyższe zapewnia Wykonawca na swój koszt. Na terenie oczyszczalni ścieków musi być umieszczony sprzęt ratunkowy oraz ochronny co najmniej w następującym składzie: - koło ratunkowe z linką (rzutką); 2 szt. - pas szelkowy z linką; 2 szt. - hełmy ochronne; 4 szt. - lampy na baterie w technologii przeciwwybuchowej; 2 szt. - drabina strażacka aluminiowa dł. co najmniej 7,5 m; 1 szt. - okulary przeciwodpryskowe; 2 szt. - wykrywacz gazów; 1 szt. - lampa benzynowa wskaźnikowa kanałowa; 2 szt. Na terenie oczyszczalni ścieków musi być umieszczony sprzęt P.POŻ. co najmniej w następującym składzie: - węże ppoż. 52; 2*20mb - redukcja ppoż. 75/52; 2szt. - prądownica 52; 2szt. - klucz do zasuw; 2szt. - znaki ochrony ppoż. 1kpl. - gaśnice proszkowe 6kg - 4 szt Powyższe pozycje należy uwzględnić wyceniając przedmiot zamówienia. c) Prace przy odwodnieniu wykopów każdy z Wykonawców ma obowiązek wycenić we własnym zakresie na podstawie opracowanej dokumentacji geologicznej dołączonej do SIWZ-u. Indywidualna wycena prac odwodnieniowych zależy wyłącznie od potencjału techniczno organizacyjnego Wykonawcy Robót. d) Wszystkie instalacje wewnętrzne i zewnętrze w branży sanitarnej należy wykonać wg Projektu Wykonawczego i przedmiaru robót ze szczególnym uwzględnieniem pozycji 1, 2, 3 i 4. Zakres główny prac zewnętrznych branży instalacji sanitarnej wynosi: - proj. zewnętrzna instalacja wodociągowa PE90-32 - 184mb - proj. kanalizacja sanitarna PVC 315-160 + studzienki - 245 mb + studnie - proj. rurociągi technologiczne PE - 100mb - proj przyłącz wodociągowy PE90 + studzienka wodomierzowa - 355mb + studnia z technologią - przełożenie drenażu PVC 160mm - 173,20mb - przełożenie drenażu PVC 75-125mm - 375,0mb - proj. wylot żelbetowy 2 kpl - proj. przepust dn600mm - 8,20m e) Nawierzchnię zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1729E na działkę nr ewidencyjny 519 należy wykonać z kostki brukowej. Przy wykonywaniu zjazdu konieczne będzie zajęcie pasa drogowego, koszty projektu organizacji zezwoleń obciążają Wykonawcę. f)Wykonawca zobowiązany jest do korzystania z punktu poboru energii znajdującego się na działce nr 198/3. Odległość od miejsca poboru mediów na potrzeby budowy wynosi około 330 m. Wielkość zabezpieczeń w miejscu poboru prądu na potrzeby budowy wynosi 63A. W zakresie Wykonawcy jest pozyskanie mediów na potrzeby budowy, co wynika z zapisów treści siwz. Właścicielem linii jest ZE Łódź. Rejon energetyczny Bełchatów i wpięcie należy ustalać z gestorem sieci. Jednocześnie informujemy, iż Gmina Brzeźnio wystąpiła do ZE o warunki przyłączeniowe celem wykonania przyłącza energetycznego do dz nr 209, 210 w m. Brzeźnio (teren zaprojektowanej oczyszczalni ścieków). g)Szczegółowy zakres robót określają: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót oraz przedmiary robót stanowiące rozdział III siwz. h)Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych na podstawie wydanego pozwolenia na budowę nr 626/211 z 2 września 2011 roku, zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami, w tym ochrony środowiska oraz przy zachowaniu przepisów BHP i p.poż., przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzonych robót. Wykonawca gwarantuje także wykonanie przedmiotu zamówienia pod kierownictwem osób posiadających wymagane przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. i)Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty, świadectwa pozwalające na ich stosowanie. Dokumenty te zobowiązany jest przedłożyć Inspektorowi nadzoru oraz Zamawiającemu. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę. j)Wykonawca gwarantuje, że użyte do wykonania obiektów materiały, urządzenia itp. będą nowoczesne, fabrycznie nowe, wysokiej jakości oraz pozbawione będą wad projektowych wykonawczych i materiałowych, a ich elementy stanowić będą nowoczesne i sprawdzone rozwiązania technologiczne i projektowe. Zamawiający nie dopuszcza maszyn i urządzeń prototypowych. Zastosowane urządzenia i materiały m.in. armatura biała, glazura, terakota itp. muszą być w I gatunku. k)Po zakończeniu robót, ale przed ostatecznym odbiorem przez Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do uporządkowania terenu budowy wraz z terenem przyległym i doprowadzenia ich do stanu jaki był przed rozpoczęciem robót (w tym drogi dojazdowej). l)Wykonawca zapewnia szkolenie personelu Zamawiającego w trakcie rozruchu, ruchu regulacyjnego i ruchu próbnego, w zakresie montażu, uruchomienia, eksploatacji, konserwacji lub napraw oraz zapewnia pomoc merytoryczną (w tym dojazd na miejsce w przypadku zaistnienie takiej potrzeby) w okresie trwania gwarancji i rękojmi. m)Wykonawca gwarantuje wykonanie kompletnego przedmiotu umowy zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę, zgłoszenia robót budowlanych, pozwoleń wodno prawnych itp., warunkami technicznymi wykonania i odbiorów oraz z aktualnie obowiązującymi normami państwowymi, prawem budowlanym i innymi obowiązującymi przepisami oraz dobrą praktyką inżynierską. n)Wykonawca ma obowiązek sporządzić kompletną dokumentację powykonawczą robót, w tym dokumentację do celów odbioru końcowego, nadzoru budowlanego, dla dozoru technicznego, straży pożarnej, służb sanitarno-epidemiologicznych, służb ochrony środowiska, potrzeb dostawcy energii elektrycznej itp. Wykonawca ma obowiązek uzyskać wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowość wykonania robót, przygotować wszystkie kompletne dokumenty, badania, analizy i sprawdzenia, uzyskać pozwolenie na użytkowanie obiektu. o)Wykonawca ponosi odpowiedzialność za uszkodzenie mienia i inne szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego podwykonawcom i osobom trzecim o ile wynikają one z działania lub zaniechania Wykonawcy. p)Wykonawca zapewni od momentu przejęcia placu budowy do chwili podpisania przez Zamawiającego Protokołu Odbioru Końcowego: - bezpieczeństwo wszystkich osób upoważnionych do przebywania na placu budowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami bhp, - utrzymanie placu budowy i obiektów w należytym porządku, - ochrony ppoż. placu budowy, - ochrony mienia znajdującego się na placu budowy, - wykonania i utrzymania na placu budowy oświetlenia, oznakowania, zapór, przegród, zabezpieczeń. - niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń i uszkodzeń dróg, dojazdów do placu budowy, placów składowych. q)Zamawiający zaleca, by Wykonawca zapoznał się z miejscem wykonania przedmiotu zamówienia w celu sprawdzenia warunków i terenu prac będących przedmiotem zamówienia niezbędnych do wyceny prac - stąd wyklucza się roszczenia Wykonawcy z tytułu błędnego skalkulowania ceny lub pominięcia elementów niezbędnych do wykonania umowy w związku z powyższym. 3)Oferta powinna uwzględniać również następujące koszty: a)wszelkie koszty związane z realizacją zamówienia wynikające z SIWZ, b)koszt wykonania robót budowlanych w tym: urządzenia, materiały sprzęt, robocizna, narzuty i dodatki dla Wykonawcy, c)koszty zatrudnionego personelu, d)koszty transportu, e)zabezpieczenie obsługi geodezyjnej prowadzonych robót oraz wznowienie geodezyjne znaków granicznych w przypadku ich naruszenia w trakcie prowadzonych robót, f)zlecenie nadzorów do właścicieli sieci uzbrojenia terenu, g)dokonanie ewentualnych uzgodnień z właścicielami w związku z prowadzeniem robót w pasie drogowym, łącznie z opłatą za zajęcie terenu, h)koszty wszelkich robót przygotowawczych, przygotowanie placu budowy wraz z dokonaniem geodezyjnego wytyczenia przedmiotu umowy w terenie oraz wyznaczenie stałych punktów odniesienia, i)urządzenie terenu budowy, utrzymanie zaplecza budowy i placu budowy (dostawa wody, usuwanie ścieków, wywóz śmieci, organizacja zaplecza socjalnego, oświetlenie, zasilanie w energię elektryczną, telefon, itp.) dozorowanie budowy, j)wywóz nadmiaru urobku, koszty wywozu i utylizacji odpadów powstałych w wyniku realizacji robót, k)organizacje ruchu na czas prowadzenia robót, l)wykonanie dokumentacji powykonawczej (budowlanej i geodezyjnej), łącznie z naniesieniami zmian do zasobów mapowych, wraz z wersją elektroniczną i uzyskanie potwierdzenia, m)koszty związane z obsługą i inwentaryzacją geodezyjną wykonywanych robót, n)koszty związane z odbiorami wykonywanych robót, o)koszty związane z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie, p)wykonanie badań powykonawczych tj. badań stopnia zagęszczenia podbudowy na odcinkach dróg i terenach utwardzonych lub innych miejscach wskazanych przez Zamawiającego, a związanych z przedmiotem zamówienia, q)prac porządkowych, r)koszty odtworzenia zniszczonych nawierzchni ciągów komunikacyjnych, oraz poniesienie konsekwencji ewentualnych innych szkód powstałych w trakcie prowadzenia robót, s)kompleksowy rozruch technologiczny w ramach którego należy uwzględnić wszystkie koszty związane z właściwym prowadzeniem rozruchu technologicznego, tzn.: koszty energii elektrycznej, koszty konserwacji urządzeń (np. wymiana oleju), koszty obsługi oczyszczalni, koszty środków chemicznych używanych w procesach (np. w procesie odwadniania osadu), koszty szkolenia docelowego obsługi oczyszczalni, koszty wykonywania analiz ścieków i osadu, t)sporządzenie instrukcji obsługi oczyszczalni i instrukcji stanowiskowych, u)przeszkolenie pracowników obsługi wskazanych przez użytkownika, v) przez okres 1 roku od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia Wykonawca ma świadczyć doradztwo w rozwiązywaniu problemów i w razie potrzeby nadzorować proces oczyszczania ścieków, w) wszystkie koszty ogólne obejmujące: gwarancje, ubezpieczenia, zaplecze budowy, tablice informacyjne, analizy i badania, próby końcowe, przedodbiorowe i odbiorowe, instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentacje powykonawcze, rozruch technologiczny, roboty tymczasowe. W przypadku wygrania przetargu i realizacji robót przy udziale podwykonawców Wykonawca zobowiązany będzie do zawarcia umów z podwykonawcami, zgodnie z postanowieniami art. 647.1.- Kodeksu Cywilnego. 4)W przypadku wyboru oferty jako najkorzystniejszej, Wykonawca zobowiązany będzie do ubezpieczenia budowy od mogących wystąpić szkód, nagłych zdarzeń losowych oraz od odpowiedzialności cywilnej. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca przed przystąpieniem do wykonywania przedmiotu zamówienia przedłożył polisy lub inne dokumenty ubezpieczenia, potwierdzające zawarcie ubezpieczenia na okres od dnia rozpoczęcia do dnia ukończenia robót, obejmującego: - ubezpieczenie robót, urządzeń i sprzętu budowlanego do wysokości 100% umownego wynagrodzenia, - ubezpieczenie osób trzecich. 5)Szczególne obowiązki Wykonawcy i wymagania odnośnie sposobu prowadzenia robót: a)Uwagi dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia: Wykonawca wykona przedmiot zamówienia zgodnie dokumentacją projektową na podstawie warunków niniejszego przetargu, z materiałów fabrycznie nowych w I gatunku. Roboty winny zostać wykonane i ukończone zgodnie z prawem obowiązującym w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności: Prawem Budowlanym, Prawem Ochrony Środowiska, Prawem o Ruchu Drogowym ora z Ustawą o drogach publicznych, Ustawą o odpadach, Ustawą o badaniach i certyfikacji i wymaganiami Zamawiającego, a kierowanie i nadzorowanie robót mogą wykonywać osoby, które posiadają wymagane prawem uprawnienia i są ubezpieczone od odpowiedzialności cywilnej. Szczególną uwagę Wykonawcy muszą również zwrócić na warunki dotyczące zatrudnienia pracowników na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz obowiązek przestrzegania wszystkich przepisów prawnych dotyczących warunków świadczenia pracy dla każdej grupy pracowników. Wykonawcy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za zbadanie z należytą starannością specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz za uzyskanie informacji w odniesieniu do każdego i wszelkich warunków i zobowiązań, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na wartość lub charakter oferty lub na wykonanie Robót. W przypadku, kiedy Wykonawca zostanie wybrany, żadne żądanie o zmianę ceny ofertowej nie może zostać wniesione na podstawie błędów lub ominięć w świetle powyższych zobowiązań Wykonawcy. Uznaje się, iż złożenie ofert oznacza, że Wykonawcy zapoznali się ze wszelkimi odpowiednimi ustawami i innymi przepisami prawnymi obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, które mogą w jakikolwiek sposób wpłynąć nań, lub dotyczyć działań i czynności objętych ofertą i wynikającą z niej umową w sprawie zamówienia publicznego. b)Zastosowane materiały i urządzenia muszą być wykonane zgodnie z Polskimi Normami przenoszącymi europejskie lub norm innych państw członkowskich Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszących te normy wynikające z art. 30 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych: Europejskie aprobaty techniczne, Wspólne specyfikacje techniczne, Polskie Normy przenoszące normy europejskie, Normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy zharmonizowane, Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe, Polskie Normy, Polskie aprobaty techniczne. 6)Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje również rozruch technologiczny oczyszczalni oraz niezbędne ekspertyzy techniczne, dokumentację powykonawczą oraz wszelką obsługę techniczną. W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca wykona pełną obsługę geodezyjną wraz z inwentaryzacją powykonawczą. 7)W okresie gwarancji serwisowanie, w tym wynikające z wytycznych producenta, materiały eksploatacyjne dla maszyn, urządzeń i aparatury zapewnia Wykonawca. 8)Wykonawca w przypadku uszkodzenia maszyny, urządzenia i aparatury w okresie gwarancji niezwłocznie usunie zaistniałe uszkodzenia, chyba że nie będzie to możliwe, zapewni wtedy urządzenia zastępcze. 9)Wykonawca wykona wszystkie roboty wynikające z dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarów robót niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia. 10)Wymagany okres rękojmi za wady i gwarancji jakości dla elementów przedmiotu zamówienia wynosi na wykonane roboty (materiały i robociznę, maszyny, urządzenia, aparatura) i wady wbudowanych materiałów, maszyn, urządzeń, aparatury - co najmniej 5 lat od dnia odebrania przez Zamawiającego robót budowlanych i podpisania (bez uwag) protokołu końcowego. Okres rękojmi musi być równy okresowi gwarancji. Zabezpieczenie antykorozyjne instalacji, budowli, urządzeń musi zapewniać trwałość w okresie gwarancji i rękojmi wynikającą z normalnej pracy oczyszczalni narażonej na kontakt z różnymi elementami ścieków i osadów. 11)Jeżeli gdziekolwiek w niniejszej SIWZ (dokumentacji przetargowej tj. opisy techniczne, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót i przedmiary robót) pojawia się nazwa, marka lub typ wskazujący na konkretnego producenta, należy to interpretować, że określenie ma jedynie charakter przykładowy, a Wykonawca sporządzając ofertę może uwzględnić wyrób każdego innego producenta, który jest równoważny tzn. posiada co najmniej takie same lub korzystniejsze parametry wydajnościowe i jakościowe oraz standard wykonania w stosunku do podanych w SIWZ przykładów. Parametry wydajnościowe i jakościowe zostały wskazane w dokumentacji projektowej. Możliwość zastosowania urządzeń równoważnych uzależniona będzie od ich zgodności ze wszystkimi parametrami określonymi w projekcie i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych. Powyższe zmiany muszą być wykazane w załączonej tabeli Wykaz urządzeń i materiałów równoważnych i dołączone do oferty - załącznik nr 11 do SIWZ. Brak wskazania w załączniku propozycji zastosowania urządzeń i materiałów równoważnych oznaczać będzie deklarację Wykonawcy, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany przy zastosowaniu urządzeń i materiałów przyjętych w projekcie budowlanym. Udowodnienie, że urządzenia i materiały są równoważne spoczywa na Wykonawcy na etapie składania ofert. Dokumenty potwierdzające równoważność należy załączyć do oferty. (art. 30 ust. 5 ustawy Pzp). W sytuacji zastosowaniu materiałów i urządzeń równoważnych Zamawiający wymaga złożenia stosownych dokumentów uwiarygodniających parametry jakościowe, bądź użytkowe tych materiałów lub urządzeń. Zamawiający zastrzega sobie prawo do uzyskania informacji odnośnie miejsca zainstalowania i pracy urządzenia równoważnego oraz dokonania oględzin i sprawdzenia jego działania na wskazanym obiekcie. Zamawiający zastrzega sobie prawo do oceny równoważności proponowanych rozwiązań. Zamawiający zastrzega sobie także prawo do korzystania z opinii ekspertów, rzeczoznawców, itp. r)Dokumentacja projektowa dostępna jest do wglądu w Urzędzie Gminy w Brzeźniu, ul. Wspólna 44, 98-275 Brzeźnio, pokój nr 5, od poniedziałku do piątku w godz. 730 - 1530 oraz została zamieszczona na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeźniu www.brzeznio.finn.pl Osoby odpowiedzialne: Roman Przezak - podinspektor Nr telefonu: 43-820-30-26 Nr faksu: 43-820-36-71 E-mail: rprzezak@brzeznio.pl. Grzegorz Pokrakowski - Kierownik Referatu Rolnictwa Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska Nr telefonu: 43-820-30-26 Nr faksu: 43-820-36-71 E-mail: gpokrakowski@brzeznio.pl.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 452000009
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości 80 000,00 (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) wniesionym przed upływem terminu składania ofert. 2. Wadium może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach: 1)pieniądzu, 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym ze poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, 3) gwarancjach bankowych, 4) gwarancjach ubezpieczeniowych, 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.) 3. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się na rachunek Zamawiającego nr rachunku 28 9267 0006 0030 1950 3000 0040 Bank Spółdzielczy w Sieradzu, Oddział w Brzeźniu, ul. Wspólna 39, 98-275 Brzeźnio. 4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 5. W przypadku gdy wadium wnoszone jest w innej formie niż pieniądz, Wykonawca powinien do oferty załączyć oryginał dowodu jego wniesienia. 6. Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą. 7. Wykonawca, którego oferta nie będzie zabezpieczona akceptowaną formą wadium zostanie wykluczony z postępowania. 8. Zamawiający zwróci wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Pzp. 9. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana: 1) odmówił podpisania umowy na warunkach określonych w ofercie, 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, 3) zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 10. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca: 1) w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ut.3 u.p.z.p., nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 u.p.z.p., lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn nieleżących po stronie Wykonawcy 2) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 3) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 4) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.brzeznio.finn.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach