Przetargi.pl
Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolasie – etap I oraz instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cmolasie

Gmina Cmolas ogłasza przetarg

 • Adres: 36-105 Cmolas, Cmolas
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 172 837 702 , fax. 172 272 873
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Cmolas
  Cmolas 237b
  36-105 Cmolas, woj. podkarpackie
  tel. 172 837 702, fax. 172 272 873
  REGON: 690581650
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.cmolas.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolasie – etap I oraz instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cmolasie
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Zakres rzeczowy zamówienia obejmuje wykonanie zadania pn.: „Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolasie – etap I oraz instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cmolasie”, tj: 1) CZĘŚĆ NR 1 - ZADANIE NR 1: Budowa małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolasie – etap I: a) Przebudowa sieci gazowej średniego ciśnienia: - roboty ziemne, - roboty montażowe, - próby, odbiory; b) Konstrukcja wsporcza pod układ fotowoltaiczny: - roboty ziemne, - roboty betonowe wraz towarzyszącymi robotami izolacyjnymi, - montaż i dostawa konstrukcji stalowej, - ogrodzenie placu; c) Instalacja fotowoltaiczna „Cmolas 2" - branża elektryczna: - likwidacja linii kablowej, - linie kablowe relacji stacja transformatorowa - rozdzielnice RPV i RNF, - rury ochronne instalacji fotowoltaicznej umieszczone w ziemi, - montaż paneli fotowoltaicznych, - montaż rozdzielnic JB1, JB2, JB3, - montaż inwerterów, - montaż rozdzielnicy RPV, - montaż czujników pogodowych, - montaż sterownika SPLC, - montaż rozdzielnicy RNF, - kable po stronie AC, - kable po stronie DC, - montaż osprzętu instalacyjnego, - instalacja odgromowa, - prace kontrolno-pomiarowe, - rozruch instalacji; d) Włączenie małej instalacji fotowoltaicznej "Cmolas 2" do systemu elektroenergetycznego: - rozdzielnica RNN2, - przełożenie aparatów elektrycznych, - przewody i kable, - prace kontrolno-pomiarowe; e) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy zakres robót precyzują przedmiary robót – Załącznik Nr 5.1 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 6.1 do SIWZ. UWAGA: Przedmiotowym postępowaniem objęty jest I etap budowy małej instalacji fotowoltaicznej przy zespole obiektów szkolno-basenowych w Cmolasie zgodnie z załączonymi przedmiarami robót. Parametry równoważności, które Zamawiający będzie brał pod uwagę przy badaniu ofert: Parametry techniczne – panel fotowoltaiczny: Typ (rodzaj) ogniw – monokrystaliczne Moc panelu – min. 250W Wydajność – nie mniejsza niż 80% po 25 latach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca może wykazywać równoważność za pomocą wszelkich środków dowodowych. 2) CZĘŚĆ NR 2 - ZADANIE NR 2: Budowa instalacji fotowoltaicznej na oczyszczalni ścieków w Cmolasie: a) Roboty budowlane i montażowe elementów systemu fotowoltaicznego, b) Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza. Szczegółowy zakres robót precyzuje przedmiar robót – Załącznik Nr 5.2 do SIWZ oraz dokumentacja techniczna – Załącznik Nr 6.2 do SIWZ. Parametry równoważności, które Zamawiający będzie brał pod uwagę przy badaniu ofert: Parametry techniczne – panel fotowoltaiczny: Typ (rodzaj) ogniw – monokrystaliczne Moc panelu – min. 260W Wydajność – nie mniejsza niż 80% po 25 latach. Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca może wykazywać równoważność za pomocą wszelkich środków dowodowych. Zaleca się, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej terenu budowy i jego otoczenia przed sporządzeniem oferty, z zastrzeżeniem, że sporządzenie oferty jest możliwe bez odbycia wizji lokalnej. Koszty dokonania wizji lokalnej terenu budowy poniesie Wykonawca. 2. Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w kosztach realizacji zamówienia między innymi:  koszty dokonywania niezbędnych odbiorów, prób, pomiarów, badań, wpięć, sprawdzeń, opinii, itp.,  instrukcje w języku polskim obsługi obiektu, urządzeń i instalacji,  geodezyjny koszt obsługi budowy,  koszty badań i sprawdzeń (wskaźniki zagęszczenia gruntu, warstw podbudowy itp.),  koszty ubezpieczenia budowy w czasie trwania robót,  koszty organizacji zaplecza budowy,  koszty dozoru budowy,  koszty wywozu odpadów na wysypisko,  inne koszty, które pojawią się w trakcie realizacji zamówienia. 3. Wymóg zatrudnienia na umowę o pracę. Zamawiający stosownie do art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga aby wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji przedmiotu zamówienia określone w przedmiarze robót w zakresie robót budowlanych, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. – Kodeks pracy, zostały zatrudnione przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Wykonawca lub podwykonawca zatrudni wyżej wymienione osoby co najmniej na okres realizacji zamówienia. W przypadku rozwiązania stosunku pracy przed zakończeniem tego okresu, zobowiązuje się do niezwłocznego zatrudnienia na to miejsce innej osoby. 1) Rodzaj czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia: a) wykonanie robót budowlanych w zakresie robót ziemnych i montażowych oraz specjalistycznych robót branży elektrycznej (czynności szczegółowe określone w przedmiarach robót). 2) Uprawnienia zamawiającego w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, oraz sankcji z tytułu niespełnienia tych wymagań: a) Sposób dokumentowania zatrudnienia ww. osób:  Roboty budowlane będą świadczone przez osoby wymienione wykazie osób wykonujących czynności w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia – Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu w/w wykaz przed podpisaniem umowy,  Wykonawca w terminie do 10 dni licząc od dnia podpisania umowy będzie zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie są zatrudnione na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy z uwzględnieniem minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5 ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez cały okres realizacji przedmiotu zamówienia,  Wykonawca, przez cały okres realizacji zamówienia, na każde pisemne żądanie Zamawiającego w terminie do 5 dni roboczych przedkładał będzie Zamawiającemu raport stanu i sposobu zatrudnienia osób wykonujących czynności niezbędne do realizacji zamówienia i/lub oświadczenia zatrudnionych osób o otrzymaniu pensji. b) Sankcje z tytułu niespełnienia wymagań w zakresie zatrudnienia:  W przypadku nie przedstawienia w terminie oświadczenia lub informacji dokumentujących zatrudnienie osób na podstawie umowy o pracę Wykonawca będzie każdorazowo płacił Zamawiającemu karę w wysokości 1 000,00zł brutto,  W przypadku dwukrotnego nie wywiązania się z obowiązku informacji lub zmiany sposobu zatrudnienia osób wskazanych w wykazie, Zamawiający ma prawo od umowy odstąpić i naliczy dodatkowo kary umowne wskazane we wzorze umowy jak za nienależyte wykonanie zamówienia. 4. Jeśli w dokumentach składających się na opis przedmiotu zamówienia, wskazana jest nazwa handlowa firmy, towaru lub produktu, Zamawiający - w odniesieniu do wskazanych wprost w dokumentacji przetargowej parametrów, czy danych (technicznych lub jakichkolwiek innych), identyfikujących pośrednio lub bezpośrednio towar bądź produkt - dopuszcza rozwiązania równoważne zgodne z danymi technicznymi i parametrami zawartymi w w/w dokumentacji. Jako rozwiązania równoważne, należy rozumieć rozwiązania charakteryzujące się parametrami nie gorszymi od wymaganych. W przypadku gdy powołane normy i przepisy odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne „równoważne” odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy. Nazwą własną jest nazwa, pod którą oznaczany przez nią przedmiot występuje (lub występowałby) zarówno w Polsce, jak i w innych krajach. Jeżeli Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym w dokumentacji, ale nie podaje minimalnych parametrów, które by tę równoważność potwierdzały – Wykonawca obowiązany jest zaoferować produkt o właściwościach zbliżonych, nadający się funkcjonalnie do zapotrzebowanego zastosowania (arg. na podstawie sentencji wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 14 października 2013r. [sygn. akt: KIO 2315/13]). Zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywanym przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na wykonawcy. Wykonawca może wykazywać równoważność za pomocą wszelkich środków dowodowych.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45311200-2
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca przystępujący do przetargu zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości: a) dla zadania nr 1 w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100), b) dla zadania nr 2 w wysokości: 4.000,00 zł (słownie: cztery tysiące złotych 00/100) do 25.01.2019r. do godz. 9:00. 2. Wadium powinno być wniesione w wybranej przez wykonawcę formie zgodnie z art. 45, ust. 6 ustawy Prawo Zamówień Publicznych. 3. W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza wymaganą kwotę należy wpłacić na konto Zamawiającego na rachunek bankowy Nr 08 9180 1021 2002 1000 7748 0010 BS Kolbuszowa Oddział Cmolas, zaś dowód wniesienia wadium tj. potwierdzenie polecenia przelewu lub wpłaty gotówkowej załączyć do oferty. Uwaga: W przypadku wnoszenia wadium w formie pieniądza Zamawiający uzna, iż wadium zostało wniesione w terminie, jeżeli kwota wadium zostanie uznana przez rachunek zamawiającego najpóźniej do ostatecznego terminu składania ofert. 4. W przypadku wnoszenia wadium w pozostałych dopuszczalnych formach - dokument wadium należy złożyć w kasie Urzędu Gminy Cmolas (pokój nr 25), zaś kserokopię potwierdzoną za zgodność dołączyć do oferty. 5. Nie wniesienie wadium w wymaganym terminie oraz wymaganej wysokości i formie skutkuje odrzuceniem oferty Wykonawcy z postępowania (art.89 ust.1 pkt 7b) ustawy Pzp). 6. Zgodnie z art. 46 ust. 4a. ustawy Pzp Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej. 7. Wykonawca, którego oferta została wybrana, traci wadium na rzecz Zamawiającego (art. 46 ust. 5 ustawy Pzp) jeżeli: 1) odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy. 8. Zwrot wadium nastąpi zgodnie z warunkami określonymi w art. 46 ustawy Pzp
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: a) Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy – załącznik nr 1 do SIWZ. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, dla każdego zadania przedkłada osobny formularz ofertowy. b) Kosztorysy ofertowe sporządzone ściśle według przedmiarów robót stanowiących załącznik Nr 5 do SIWZ w wersji szczegółowej lub uproszczonej. Jeżeli wykonawca składa ofertę na więcej niż jedno zadanie, dla każdego zadania przedkłada kosztorys lub kosztorysy ofertowe dotyczące wybranego zadania. c) Dowód wpłaty wadium. d) Pełnomocnictwo dla osoby podpisującej ofertę, do podejmowania zobowiązań w imieniu wykonawcy (jeżeli reprezentuje go pełnomocnik) oraz pełnomocnictwo do reprezentowania w postępowaniu lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. e) W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca składa oryginał pisemnego zobowiązania podmiotu, na którego zasoby się powołuje do udostępnienia swoich zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia wraz z podaniem zakresu i okresu udziału podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego (wzór stanowi załącznik nr 9 do SIWZ). W przypadku powoływania się na zasoby innego podmiotu Wykonawca w celu wykazania braku istnienia wobec niego podstaw wykluczenia oraz spełnienia, w zakresie w jakim powołuje się na jego zasoby, warunków udziału w postępowaniu, zamieszcza o tym podmiocie informację w oświadczeniach stanowiących załącznik nr 2 do SIWZ oraz załącznik nr 3 do SIWZ. f) Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego informacji, o których mowa w art. 86 ust.5 ustawy Pzp, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.1 pkt 23) ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wzór – załącznik nr 8 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach