Przetargi.pl
Budowa gazowej kotłowni kontenerowej

Gmina Jasień ogłasza przetarg

 • Adres: 68-320 Jasień, ul. XX-lecia 20
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 068 4578872 , fax. 068 4578873
 • Data zamieszczenia: 2012-08-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Jasień
  ul. XX-lecia 20 20
  68-320 Jasień, woj. lubuskie
  tel. 068 4578872, fax. 068 4578873
  REGON: 00052871200000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.jasien.com.pl
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Administracja samorządowa

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa gazowej kotłowni kontenerowej
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie - w formule zaprojektuj i wybuduj - robót budowlanych polegających na budowie kontenerowej kotłowni gazowej dla budynku Urzędu Miejskiego w Jasieniu wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi: a) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego kotłowni kontenerowej gazowej o mocy nie mniejszej niż 100 kW na gaz ziemny GZ 41,5 wraz z pozwoleniem na budowę na działce ewidencyjnej nr 199/3; b) wykonanie kotłowni kontenerowej wraz z przekazaniem jej do użytkowania; c) opracowanie i wykonanie wewnętrznej instalacji gazowej od szafki pomiarowej do kotła gazowego; d) podłączenie instalacji centralnego ogrzewania z kotłowni do węzła cieplnego znajdującego się w budynku. Budynek Urzędu Miejskiego w Jasieniu składa się z 5 kondygnacji, powierzchnia zabudowy wynosi 383 m2, powierzchnia użytkowa wynosi 1.617 m 2, kubatura 6.771 m3. Wymiary budynku: długość 27,5 m, szerokość 13,60 m, wysokość 17,80 m.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 450000007
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie
 • II.1.6. Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie
 • II.1.7. Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie
 • IV.3. Informacje administracyjne
 • IV.3.1. Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: www.bip.jasien.pl
 • IV.3.5. Termin związania ofertą, okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach

Kup domenę Przetargi.pl