Przetargi.pl
Budowa dróg wewnętrznych leśnych.

Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno. ogłasza przetarg

 • Adres: 26-300 Opoczno, Sitowa
 • Województwo: łódzkie
 • Telefon/fax: tel. 44 755 18 70, , fax. 44 755 18 70
 • Data zamieszczenia: 2019-01-10
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Skarb Państwa - Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno.
  Sitowa 15
  26-300 Opoczno, woj. łódzkie
  tel. 44 755 18 70, , fax. 44 755 18 70
  REGON: 590019212
 • I.2. Rodzaj zamawiającego: Państwowa jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej.

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa dróg wewnętrznych leśnych.
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych w zakresie budowy dwóch dróg wewnętrznych leśnych, z których każda stanowi odrębną część zamówienia, na które zamówienie (jako całość) zostało podzielone: 1) część zamówienia nr 1 – budowa drogi wewnętrznej leśnej nr ew. 40 (nr inw. L.09/40, dojazd pożarowy nr ew. 68) o długości 1683,37 mb, w oddz. 164/165, 166/167 na terenie leśnictwa Rożenek, na działkach o numerze ewidencyjnym: 166/468, 164/466/3, 165/467, 167/1/469 w obrębie ewidencyjnym Feliksów, jednostka ewidencyjna Paradyż, powiat opoczyński; 2) część zamówienia nr 2 – budowa drogi wewnętrznej leśnej nr ew. 37 (nr inw. L.05/37, dojazd pożarowy nr ew. 29) o długości 2383,18 mb, w oddz. 91/101, 90/100, 89/99, 88/98, 87/97, 87/96 na terenie leśnictwa Dęba, na działkach o numerze ewidencyjnym: a) 723, 724, 726, 727, 729, 730 w obrębie ewidencyjnym Dęborzeczka, jednostka ewidencyjna Poświętne, powiat opoczyński, b) 990, 989 w obrębie ewidencyjnym Studzianna, jednostka ewidencyjna Poświętne, powiat opoczyński, c) 811, 810, 809 w obrębie ewidencyjnym Dęba, jednostka ewidencyjna Poświętne, powiat opoczyński.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45233120-6
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości określonej poniżej: 1) dla części 1 zamówienia w wysokości 25000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych, zero groszy); 2) dla części 2 zamówienia w wysokości 27000,00 zł (słownie: dwadzieścia siedem tysięcy złotych, zero groszy). Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca powinien wnieść wadium odrębnie dla każdej części zamówienia na którą składa ofertę. 2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) pieniądzu; 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity: Dz. U. z 2016r., poz. 359 z późn. zm.). 4. Wadium w formie pieniądza należy wnieść przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr konta: 18 1020 3916 0000 0802 0079 2689 z dopiskiem: wadium na zabezpieczenie oferty w postępowaniu na budowę dróg wewnętrznych leśnych – część zamówienia nr …. .” 5. Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert. Przy czym za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania rachunku Zamawiającego. Oferta Wykonawcy, który nie wniesie wadium lub wadium zostanie wniesione w sposób nieprawidłowy, zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 7b Pzp. 6. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji musi zawierać: 1) termin obowiązywania (musi obejmować okres związania ofertą począwszy od upływu terminu składania ofert); 2) kwotę (równa kwocie wadium); 3) jednoznacznie określonego gwaranta lub poręczyciela (wystawiający gwarancję lub poręczenia); 4) określonego beneficjenta gwarancji (Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno); 5) bezwarunkowość dysponowania poręczeniem lub gwarancją (gwarant lub poręczyciel zobowiązany jest do przekazania kwoty poręczenia lub gwarancji na pierwsze pisemne żądanie beneficjenta, na konto wskazane przez beneficjenta); 6) płatność na pierwsze żądanie (poręczyciel lub gwarant zobowiązany jest do przekazania kwoty gwarancji lub poręczenia na pierwsze pisemne żądania beneficjenta, zawierające oświadczenie dotyczące okoliczności określonych w art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp); 7) nieodwołalność gwarancji lub poręczenia (gwarant lub poręczyciel nie może odwołać zobowiązania wynikającego z udzielonej gwarancji lub poręczenia). 7. Brak w poręczeniu lub gwarancji jakiegokolwiek z powyższych elementów, jak również wprowadzenie warunków ograniczających Zamawiającego w korzystaniu z wadium, traktowane będzie jako nie wniesienie wadium i skutkować będzie odrzuceniem oferty Wykonawcy. Odrzucone zostaną oferty w których wadium zostanie wniesione w innej formie niż określone przez Zamawiającego, wniesione w mniejszej niż określił Zamawiający wysokości. 8. Oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze należy złożyć w oddzielnym opakowaniu w tymczasowej siedzibie Zamawiającego w Sitowej 15, pokój nr 2.15 (sekretariat) przed upływem terminu składania ofert, natomiast jego kopię poświadczoną za zgodność z oryginałem, należy załączyć do oferty. Opakowanie zawierające oryginał dokumentu potwierdzającego wniesienie wadium w formie innej jak pieniądze powinno być opisana następująco: Skarb Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opoczno, Sitowa 15, 26 – 300 Opoczno. „Wadium w przetargu na budowę dróg wewnętrznych leśnych – część zamówienia nr ……… ” Opakowanie oprócz opisu jw. winno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia szczególnych wymagań w zakresie opisu spełniania tego warunku udziału w postępowaniu.
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 3 ustawy Pzp, przekaże Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia, Wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym Wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru stanowiącego załącznik nr 6 do SIWZ).

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach