Przetargi.pl
„Budowa ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”

Gmina Horyniec-Zdrój ogłasza przetarg

 • Adres: 37620 Horyniec-Zdrój, Al. Przyjaźni
 • Województwo: podkarpackie
 • Telefon/fax: tel. 166 313 455 , fax. 166 313 455
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Horyniec-Zdrój
  Al. Przyjaźni 5
  37620 Horyniec-Zdrój, woj. podkarpackie
  tel. 166 313 455, fax. 166 313 455
  REGON: 65090067700000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.horyniec-zdroj.pl

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  „Budowa ciągu spacerowego” w ramach zadania „Rozbudowa i wyposażenie ogólnodostępnej infrastruktury uzdrowiskowej na terenie uzdrowiska Horyniec-Zdrój”
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  Część I Budowa ciągu spacerowego. Stan istniejący: Ciąg pieszy turystyczno – spacerowy projektuje się na działkach o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7 z włączeniem do działki o nr ewid. 474/1 (droga powiatowa). Projektuje się n.w. elementy ciągu pieszego: 1. Odcinka drogi wewnętrznej i chodnika z kostki brukowej oraz parkingu z płyt ażurowych przy drodze wewnętrznej, chodnika z kostki brukowej przy drodze wewnętrznej o powierzchni F=1.228,64 m2 2. Ciągu pieszego turystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej oraz ścieku przy ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej i chodniku. Powierzchnia zabudowy F=2.144,68m2 3. Ciągu pieszego t1urystyczno - spacerowego z chodnikiem z kostki granitowej i płyt granitowych ze ściekiem. Powierzchnia zabudowy: F=8562,97 m2 4. Utwardzenia części działki z kostki granitowej: Powierzchnia F=2115,80 m2 5. Kontener sanitarny. Powierzchnia zabudowy: F=15,00 m2 6. Tężnie solankowe 2 szt z terenem utwardzonym przy tężniach.: Powierzchnia zabudowy fundamentów F= 52,80 m2 7. Altany parkowe – szt.2 - pow zabudowy – 19,20 m2 8. Wiaty wypoczynkowe – szt.2 - pow zabudowy – 24,00 m2 9. Utwardzenie terenu – dojścia do altan i wiat - pow zabudowy – 160,28 m2 10. Poidełka wody mineralnej siarczkowej – 2 szt 11. Przyłącz wody mineralnej siarczkowej zasilający projektowane poidełka wody P1 i P2 z rur PEØ40x2,4; długość L=399,40 m. 12. Przyłącza kanalizacyjne odprowadzające wody mineralne siarczkowe z przelewu projektowanych poidełek wody P1 i P2 z rur PVCØ160x4,0; długość L=4,70 m i L=4,40 m. 13. Zbiorniki bezodpływowe PE o pojemności V=2,0 m3 14. Studzienki betonowe Ø1000 z zaworami spustowymi – 2 szt. 15. Część mokrej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F=64,00 m2 16. Włazy do podziemnej części technicznej fontanny posadzkowej. Powierzchnia zabudowy: F= 1,80 m2 17. Mur wykonany z kamienia pod tablice informacyjne na ścieżce przyrodniczo – edukacyjnej 6 szt. Powierzchnia zabudowy: F= 5,40 m2 Elementy małej architektury na terenie zielonym: 1) Powierzchnia zabudowy sofami pojedynczymi gabionowymi 55 szt.: F= 85,25m2 2) Powierzchnia zabudowy pod kwietniki 4-kątne gabionowe 2 szt. + 1szt ławka gabionowa - 6 szt.: F= 12,60 m2 Elementy uzbrojenia terenu na terenie zielonym:  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej kanalizacji sanitarnej Ø425 – szt. 30  Właz żeliwny studzienki inspekcyjnej odwodnienia ciągu pieszego Ø425 – szt. 29 Właz żeliwny Ø600 do studzienki wodomierzowej szt. 2 Hydranty 6 szt. i skrzynki żeliwne zasuw Obiekty budowlane zlokalizowane na utwardzonej części działki: 1) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej 425 – szt. 25 2) Wpust żeliwny na studzience osadnikowej z rurą wznośną PVC Ø425 – szt, 28; F=7,00m2 3) Właz Ø600 zbiorników solanki – szt. 2 4) Właz studzienki technicznej przy tężniach solnych: F=0,40m2 Elementy małej architektury projektowane na ciągu pieszym, utwardzeniu części działki kostką granitową i chodniku z kostki brukowej i granitowej a) kwietnik 12-kątny gabionowy – 1 szt. b) ławka gabionowa wokół kwietnika – 1 szt. c) sofa pojedyncza gabionowa – 55 szt. d) kwietnik 4-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 6 szt. e) kwietnik 6-kątny gabionowy 3 szt + 2 szt ławki gabionowe – 6 szt. f) kwietnik 6-kątny gabionowe 2 szt + 1 szt ławka gabionowa – 3 szt. g) ławka miejska bez oparcia 170-190x40-45x40-44 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana – 51 szt. h) ławka wiedeńska ogrodowa 170-190x38-42x72-76 cm, konstrukcja żeliwna i drewniana – 18 szt. i) kosz -konstrukcja 36-40x36-40x68-72 cm o konstrukcji metalowo- drewnianej – 73szt. j) donica – 118-122x48-52x35-37 cm o konstrukcji z drewna – 39 szt. Urządzenia siłowni plenerowej na utwardzonej części działki z kostki granitowej biegacz z pylonem 2-stanowiskowy ławka pozioma z pylonem 1-stanowiskowa duże koło obrotowe z pylonem 1-stanowiskowe wyciskanie w pozycji siedzącej z pylonem 1-stanowiskowe orbitek z pylonem 1-stanowiskowy expander z pylonem 1-stanowiskowy Przyłącza Wodociąg Likwidacja odcinka wodociągu wo110-długość L=58,00 m proj. PEØ110; długość L=56,80 m proj. PEØ90; długość L=574,50 m proj. PEØ40; długość L=197,10 m proj. PEØ32; długość L=20,30 m Razem L= 848,70m Kanalizacja sanitarna 1. proj. PVCØ200; długość L=819,50 m • proj. PVCØ160; długość L=35,70 m Razem L=855,20m Kanalizacja odwodnienia ciągu pieszego  proj. PVCØ400; długość L=417,80 m  proj. PVCØ315; długość L=379,70 m  proj. PVCØ250; długość L=116,70 m  proj. PVCØ160; długość L=83,30 m Razem L= 997,50 m Przyłącza wodociągowy PEØ32x2,0; L=64,20 m Przyłącz kanalizacji sanitarnej PVCØ160x4,0; L=23,60 m Bilans działek Ciąg pieszy turystyczno - spacerowy Działka nr ewid.: 218/16, powierzchnia: F= 3569 m2, Działka nr ewid.: 226/48, powierzchnia: F=30858 m2 Działka nr ewid.: 226/5, powierzchnia: F=3364 m2 Działka nr ewid.: 226/7, powierzchnia: F=3225 m2 Łącznie powierzchnia działek: F= 41.016,00 m2 4. Wymagania dotyczące osób trzecich Sposób zagospodarowania działek nie naruszy interesów osób trzecich. Nie powoduje ograniczenia dostępu do drogi publicznej, nie pozbawia możliwości korzystania z wody, kanalizacji sanitarnej, gazu i energii elektrycznej, cieplnej, środków łączności. Inwestycja ta nie pozbawia dopływu światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na stały pobyt ludzi, jest nie uciążliwa i nie powoduje zanieczyszczenia powietrza wody i gleby. 5. Oddziaływanie górnicze Działki o nr ewid. 218/16, 226/48, 226/5, 226/7, 474/1 nie są położone na terenie górniczym. 6. Warunki dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury Teren, na którym projektowane są w.w. obiekty nie są wpisane do rejestru zabytków oraz nie są położone w strefie ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków oraz dóbr kultury współczesnej. Planowana inwestycja znajduje się na obszarze Natura 2000 Dyrektywa Ptasia PLB060012 Roztocze, Południoworoztoczańskim Parku Krajobrazowym i w strefie A ochrony uzdrowiskowej. Część II Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego 1. NAZWY I KODY STOSOWANE WE WSPÓLNYM SŁOWNIKU ZAMÓWIEŃ - CPV: 45316110-9 – Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego 45316100-6 - Instalowanie urządzeń oświetlenia zewnętrznego 1. Opis zadania. Zadanie obejmuje przyłącz energetyczny policznikowy, oświetlenie terenu, zasilanie infrastruktury ciągu pieszego w dzielnicy uzdrowiskowej w Horyńcu-Zdroju. Przyłączenie projektowanego ciągu spacerowego do wspólnej sieci energetycznej należy wykonać na podstawie warunków przyłączenia nr 04501/RE02/2016 z dnia 07.09.2016 r. wydanych przez RE Tomaszów Lubelski. Przyłącz energetyczny policznikowy należy wykonać kablem YAKY – 4x70mm2 wyprowadzonym od złącza ZK-2+1P usytuowanego na działce o r ewid. 226/7 przy granicy z działką nr ewid. 226/6 do tablicy TB-P. Oświetlenie ciągu pieszego projektuje się na bazie słupów i elementów oświetleniowych. Długość kabli oświetleniowych znajduje się w schemacie instalacji elektrycznej. Po zamontowaniu fundamentów pod słupy należy ułożyć linie kablową YKY-5x16mm2. W wykopie kablowym należy ułożyć bednarkę FeZn 25x3mm/uziemiający punkt PE zacisków odpowiednich słupów. Oprawy należy zasilić z tablicy TB-P kablem YKY-5x6mm2 Jako system dodatkowej ochrony od porażeń zgodnie z warunkami przyłączenia przyjęto szybkie wyłączenie w układzie TN-C. Zasilanie oświetlenia elementów infrastruktury i kontenera sanitarnego Zasilanie projektuje się za pomocą n.w. kabli: - YAKY 4x70 mm2; L= 385/388 m – YKY 5x6 mm2; L= 443/544 m – YKY 5x16 mm2; L= 2.798/3.073 m – YKY 3x2,5 mm2; L= 140/144,5 m Oświetlenie terenu realizowane będzie za pomocą: - lamp oświetleniowych typu parkowego 69 szt – lamp oświetleniowych na słupach niskich 30 szt
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45200000-9
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: Część 1 – Budowa ciągu pieszego – 50 000,00 zł ( słownie: pięćdziesiąt tysięcy złotych) Część 2 - Branża elektryczna wzdłuż ciągu pieszego – 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych)
 • III.2. Warunki udziału
 • Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków: Zamawiający nie stawia warunków w tym zakresie
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Oświadczenia Wykonawcy: a) o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania, b) o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, 2) Pełnomocnictwo złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem. a) W przypadku podpisywania oferty przez osoby nie wymienione w odpisie z właściwego rejestru – pełnomocnictwo do podpisania oferty lub podpisania oferty i zawarcia umowy. b) W przypadku podmiotów występujących wspólnie pełnomocnictwo podpisane przez upoważnionych przedstawicieli każdego z podmiotów występujących wspólnie, do reprezentowania w postępowaniu (zgodnie z art. 23 ustawy Pzp). 3) Zobowiązanie innego podmiotu, na zasobach którego polega Wykonawca, do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. 4) Dowód wniesienia wadium. 5) Kosztorys ofertowy. Obligatoryjnym elementem oferty jest szczegółowy Kosztorys ofertowy - jest niezbędnym dokumentem umożliwiającym zamawiającemu zweryfikowanie czy oferowany przedmiot jest poprawny, zgodny z opisem przedmiotu zamówienia i prawidłowo wyceniony. Ponadto opisany w kosztorysie sposób i zakres wyceny poszczególnych prac pozwoli zamawiającemu wstępnie ocenić ofertę także pod kątem ewentualnego wystąpienia ceny rażąco niskiej Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że: a) nie otwarto likwidacji ani nie ogłoszono upadłości.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach