Przetargi.pl
Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla samochodu strażackiego na działce nr 89/2 w obrębie Rudgerzowice wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wod- kan, w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice

Gmina Świebodzin ogłasza przetarg

 • Adres: 66-200 Świebodzin, Rynkowa
 • Województwo: lubuskie
 • Telefon/fax: tel. 684 750 916 , fax. 684 750 916
 • Data zamieszczenia: 2019-01-11
 • Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Sekcja I - Zamawiający

 • I.1. Nazwa i adres: Gmina Świebodzin
  Rynkowa 2
  66-200 Świebodzin, woj. lubuskie
  tel. 684 750 916, fax. 684 750 916
  REGON: 97077053400000
 • Adres strony internetowej zamawiającego: www.bip.swiebodzin.eu

Sekcja II - Przedmiot zamówienia, przetargu

 • II.1. Określenie przedmiotu zamówienia
 • II.1.1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
  Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla samochodu strażackiego na działce nr 89/2 w obrębie Rudgerzowice wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wod- kan, w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice
 • II.1.2. Rodzaj zamówienia:
 • II.1.3. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia:
  1. Przedmiotem zamówienia jest Budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla samochodu strażackiego na działce nr 89/2 w obrębie Rudgerzowice wraz z wewnętrznymi instalacjami: elektryczną, wodną, kanalizacji sanitarnej oraz przyłączem wod- kan, w ramach zadania pn.: Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Rudgerzowice. Zamówienie będzie finansowane ze środków Zamawiającego oraz ze środków pochodzących z dofinansowania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Przedmiotem umowy jest budowa budynku świetlicy wiejskiej z garażem dla samochodu strażackiego w miejscowości Rudgerzowice na działce nr 89/2. Dane techniczne: - powierzchnia działki 0,2424 ha - powierzchnia zabudowy budynku 275,10 m2 - powierzchnia użytkowa budynku 212,90 m2 - kubatura budynku 1005,00 m3 a) branża budowlana Zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej z garażem dla samochodu strażackiego, który usytuowany jest przy drodze wiejskiej, brukowej ze zjazdem na drogę powiatową. Teren w obrębie planowanej zabudowy jest pochyły, nieuzbrojony. Projektowany budynek jest wolnostojący, parterowy. Na działce będzie znajdował się parking dla 5 samochodów i 1 dla osób niepełnosprawnych. Budynek świetlicy zaprojektowano z dachem stromym 35 o, wielospadowy, konstrukcja dachu drewniana, pokrycie dachówką karpiówką. Stropy budynku przyjęto z płyt kanałowych o gr. 24 cm. W zakres robót wchodzi m.in.:  usunięcie warstwy ziemi urodzajnej – ok. 469,30 m2,  ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe, szer. do 0,6 m – 73,52 m3,  izolacje przeciwwilgociowe pionowe – ok. 66,84 m2,  izolacje przeciwwilgociowe poziome – ok. 66,84 m2,  tynki wewnętrzne zwykłe wykonane ręczne – ok. 144,82 m2,  fundamenty z bloczków betonowych – ok. 23,14 m3,  ściany z bloczków z bet. komórkowego gr. 37 cm– ok. 127,30 m2,  ściany z bloczków z bet. komórkowego gr. 24 cm – ok. 156,98 m2,  ścianki działowe gr. 12 cm – ok. 114,75 m2,  belki stalowe (nadproża) – ok. 475,86 kg,  ścianki działowe gr. 12 cm – ok. 114,75 m2,  słupy żelbetowe – ok. 3,75 m3,  schody żelbetowe – ok. 0,55 m3,  płyty stropowe,  pokrycie dachówką karpiówką – ok. 375,24 m2,  rynny dachowe z blachy ocynkowanej,  ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi – ok. 153,41 m2,  posadzki cementowe z cokolikiem – ok. 212,90 m2,  tynki wewnętrzne zwykłe – ok. 511,96 m2  licowanie ścian płytkami 30 x 30 cm – ok. 196,74 m2  cokoliki z płytek kamionkowych 12,5 x 25 cm,  wewnętrze gładzie gipsowe (na sufitach) – ok. 116,90 m2,  wewnętrzne gładzie gipsowe na ścianach – ok. 83,27 m2,  dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (ściany) – ok. 315,22 m2  dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi (sufity) – ok. 116,90 m2,  ogrodzenie z siatki na słupkach stalowych betonowych – ok. 451,80 m2. b) branża elektryczna Rozdzielnia główna RG zabudowana będzie w przedsionku. W rozdzielni zabudowany będzie sterowalny główny wyłącznik prądu typu FRX 300, który jednocześnie będzie głównym przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu dla całego obiektu. W pomieszczeniu garażowym zabudowana będzie rozdzielnia R1 dla obwodów elektrycznych. W zakres robót wchodzi m.in.:  przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu – ok. 236 szt.,  montaż puszek bakelitowych – ok. 55 szt.,  montaż puszek bakelitowych, wylotów – ok. 20 szt. c) branża sanitarna - wentylacja W zakres robót wchodzi m.in. zamontowanie:  wentylacja sufitowa – ok. 6 szt.,  wentylatory promieniowe – ok. 3 szt. d) branża sanitarna – wewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna Budynek będzie zasilany w wodę z sieci wodociągowej PE 110 przyłączem z rur PE 32 poprzez studzienkę wodomierzową DN 400 z drogi gminnej. Zaprojektowano odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku do sieci kanalizacja sanitarnej. W zakres robót wchodzi m.in.: Przyłącze wodociągowe  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi – ok. 12,6 m3,  podłączenie instalacji do sieci wodociągowej – ok. 1 szt.,  studzienki wodomierzowe – ok. 1 szt.,  zawory przelotowe instalacji wodociągowych – ok. 2 szt.,  wodomierze skrzydełkowe – ok. 1 kpl., Przyłącze kanalizacji sanitarnej  wykopy z zasypaniem – ok. 6,93 m3,  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi – ok. 8,73 m3,  studzienki kanalizacyjne śr. 425 mm – ok. 1 szt.,  studzienki kanalizacyjne śr. 600 mm – ok. 1 szt.,  kanały z rur PVC – ok. 2 szt., Wewnętrzna instalacja wodociągowa  rurociągi śr. PE 32 mm – 4,5 m,  rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 25 mm – ok. 6,5 m,  rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 20 mm – ok. 24,0 m,  rurociągi stalowe ocynkowane o śr. nominalnej 15 mm – ok. 29,0 m,  zawory przelotowe i zwrotne (zawory do WC) – ok. 5 szt.,  zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej o śr. 15 mm – ok. 8 szt.,  zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowej o śr. 20 mm – ok. 3 szt.,  hydrant ogrodowy – ok. 1 szt.,  baterie zmywakowe – ok. 1 szt.,  baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym – ok. 1 szt.,  zawór hydrantowy montowany na ścianie – ok. 1 szt.,  urządzenie do podgrzewania wody ze zbiornikami – ok. 1 kpl.,  płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych – ok. 64,0 m Wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej  wykopy nieumocnione o ścianach pionowych – ok. 3,0m3,  zasypanie wykopów ziemią z ukopów – ok. 3,0 m3,  rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm wewnątrz budynku– ok. 8,5 m,  rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm wewnątrz budynku– ok. 15,0 m,  rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm wewnątrz budynku – ok. 17,0 m,  rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych – ok. 4,5 m,  rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 110 mm na ścianach w budynkach niemieszkalnych – ok. 4,5 m,  wpusty ściekowe – ok. 1 szt.,  umywalki pojedyncze z syfonem gruszkowym – ok. 5 kpl.,  ustępy z płuczką ustępową – ok. 4 kpl.,  pisuar pojedynczy – ok. 1 szt.,  zlewozmywaki – ok. 1 szt.,  brodziki natryskowe – ok. 1 szt. e) branża sanitarna – zewnętrzna instalacja wodociągowa, kanalizacyjna Do wykonania jest sieć wodociągowa z rur PE 100 fi 110 SDR 17 PN10 wraz z przyłączem wodociągowym z rur PE 32 oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PCV 200 klasy „S” wraz z przyłączem kanalizacji sanitarnej z rur PCV 160. Na sieci wodociągowej projektuje się hydrant p.poż. nadziemny o średnicy 80 mm, a na przyłączu wodociągowym studzienkę wodomierzową z PCV 400. Na sieci kanalizacji sanitarnej projektuje się dwie studzienki rewizyjne. Projektowane sieci wodociągowe i kanalizacji sanitarnej zlokalizowane będą na terenach działek będących własnością Starostwa Powiatowego i Gminy Świebodzin. W zakres robót wchodzi m.in.:  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (pod kanalizację sanitarną) – ok. 172,96 m3,  wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi (pod studnie kanalizacyjne) – ok. 12,15 m3,  umocnienie ścian wykopów o gł. do 6 m pod obiekty specjalne na sieciach zew. – ok. 14,85 m2,  pełne umocnienie ścian pionowych wykopów liniowych – ok. 216,20 m2,  podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 10 cm – ok. 7,36 m3,  podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich gr. 25 cm – ok. 18,40 m3,  studnie rewizyjne – ok. 2 szt.,  kanały z rur PVC typu S – ok. 92 m,  kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe – ok. 5 szt.,  wymiana trójnika betonowego kielichowego- ok. 1 szt. Szczegółowy zakres robót budowlanych do wykonania przez Wykonawcę i warunki odbioru zostały określone w dokumentacji projektowo – kosztorysowej autorstwa : Pracowania Dokumentacji i Nadzoru Budowlanego inż. Marian Wybraniec tj. w projekcie architektoniczno-budowlany zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 441/2014 z dnia 1 grudnia 2014 r. znak BOŚ.6740.2.73.2014.EM projekcie budowlanym - branża – konstrukcja, projekcie budowlanym - branża – elektryczna, projekcie budowlany - branża – sanitarna, Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót dot. branży budowlanej, sanitarnej, elektrycznej oraz w dokumentacji projektowo – kosztorysowej autorstwa: Biuro Usług Projektowych Edward Ciechanowicz w projekcie budowlanym zatwierdzonym pozwoleniem na budowę nr 59/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. znak: BOŚ.6740.2.12.2015.EM, projekcie tymczasowej organizacji ruchu, Specyfikacji Technicznej Wykonania i odbioru robót budowlanych. W/w cena obejmuje wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, a w szczególności koszty: a) wywiezienia ziemi, materiałów rozbiórkowych i gruzu z terenu budowy - jeżeli zajdzie taka potrzeba - w cenie należy uwzględnić transport do podmiotu zajmującego się odzyskiem odpadów lub transport i składowanie na składowisku odpadów - dot. tej części materiałów, które zgodnie z odrębnymi przepisami zalicza się do odpadów. Wykonawca winien posiadać stosowne zezwolenie na transport odpadów lub wykonać tę część zamówienia przy pomocy podmiotu, który takowe posiada, b) uporządkowania terenu budowy, zaplecza budowy, jak również terenów sąsiadujących, zajętych przez Wykonawcę na potrzeby realizacji robót, łącznie z przywróceniem zagospodarowania terenów zieleni i odtworzeniem uszkodzonych nawierzchni, w szczególności wskutek poruszania się sprzętu budowlanego i transportu ciężkiego, nawierzchni drogowych, poza terenem budowy, c) zorganizowania we własnym zakresie i na własny koszt: - zagospodarowania placu budowy, w tym ogrodzenia zaplecza budowy, oświetlenia, placów składowych, - zorganizowania terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń. Zamawiający zastrzega, że nie będzie zobowiązany wskazywać Wykonawcy nieruchomości niezbędnych do urządzenia terenu budowy i terenu niezbędnego do składowania materiałów oraz postoju maszyn i urządzeń oraz nie będzie ponosił kosztów związanych z ewentualnymi ich wydzierżawieniem, wynajęciem itp. d) zakupu i dostawy materiałów i urządzeń, e) opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ), f) zabezpieczenia i oznakowania terenu budowy, g) uzgodnienia we własnym zakresie miejsca poboru wody i energii elektrycznej, h) uzyskanie (o ile będą potrzebne) stosowne pozwolenia i decyzje od właścicieli i zarządców sieci uzbrojenia i terenu np. na zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej, i) przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania inwestycji, j) uporządkowania terenu po wykonaniu robót, k) ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną nie mniejszą niż 300 000,00 zł., l) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy i uzyskania decyzji o braku sprzeciwu PINB w terminie 14 dni od dnia doręczenia zawiadomienia po wykonaniu sieci oraz przyłącza wod-kan, m) zawiadomienia Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy oraz uzyskanie od organu PINB decyzji pozwolenia na użytkowanie po wykonaniu całości inwestycji, n) obsługi geodezyjnej z geodezyjną dokumentacją powykonawczą całości inwestycji, w tym, wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej z pomiarem powykonawczym i dostarczenie Zamawiającemu w/w mapy zatwierdzonej przez PODGiK oraz protokół weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. 3. Wykonawca zrealizuje roboty z materiałów własnych, które zakupi i dostarczy na teren budowy na własny koszt i ryzyko. Koszt wszelkich materiałów wykorzystanych do realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca uwzględni w swojej ofercie. 4. Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych we Wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 7 do SIWZ.
 • II.1.4. Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 45000000-7
 • II.1.5. Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie

Sekcja III - Informacje o charakterze prawnym, ekonomicznym, finansowym i technicznym

 • III.1. Warunki dotyczące zamówienia
 • Informacja na temat wadium: 1. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium w wysokości: 20 000,00 zł (słownie: dwadzieścia tysięcy złotych 00/100) 2. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach: - pieniądzu, - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym, - gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2018 r. poz. 110). 3. Wadium zgodnie z art. 45 ust. 3 ustawy Pzp musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert, tj. do dnia 28.01.2019 r., do godz. 12:00. 4. Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego nr: 82 1020 5402 0000 0602 0305 6603 (PKO BP) z oznaczeniem: „Wadium: Budowa świetlicy w Rudgerzowicach’’ 5. Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli znajdzie się ono na rachunku bankowym Zamawiającego przed upływem terminu składania ofert. 6. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym. 7. Wadium w: - poręczeniach lub gwarancjach bankowych, - gwarancjach ubezpieczeniowych, - poręczeniach, należy złożyć wraz z ofertą w oryginale. Dokument wadium powinien być dołączony do oferty w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty, z oznaczeniem: „Wadium: Budowa świetlicy w Rudgerzowicach’’ 8. Wniesienie wadium w formie poręczenia lub gwarancji będzie skuteczne, jeżeli oryginał dokumentu wadium zostanie złożony wraz z ofertą (w oddzielnej kopercie lub w sposób, który pozwoli na jego późniejszy zwrot Wykonawcy bez naruszania integralności całej oferty) przed upływem terminu składania ofert. 9. Wadium w formie gwarancji lub poręczenia powinno być sporządzone zgodnie z obowiązującym prawem, obejmować czas związania Wykonawcy ofertą i winny zawierać, w szczególności następujące elementy: a) nazwa dającego zlecenie udzielenia gwarancji lub poręczenia (Wykonawcy), beneficjenta gwarancji lub poręczenia (Zamawiającego), gwaranta (banku lub instytucji ubezpieczeniowej udzielających gwarancji lub poręczenia) oraz wskazanie ich siedzib, b) określenie wierzytelności, która ma być zabezpieczona gwarancją lub poręczeniem, c) kwotę gwarancji lub poręczenia, d) termin ważności gwarancji lub poręczenia, e) zobowiązanie gwaranta do bezwarunkowego i nieodwołalnego zapłacenia kwoty gwarancji na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego oraz zawierać informacje dotyczące zatrzymania wadium zgodnie z art. 46 ust. 4a i 5 ustawy Pzp. 10. Zgodnie z art. 89 ust. 1 pkt 7b) ustawy Pzp, Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, jeżeli wadium nie zostanie wniesione lub zostało wniesione w sposób nieprawidłowy.
 • III.2. Warunki udziału
 • Informacja o oświadczeniach i dokumentach, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu: 1) Wypełniony Formularz Oferty sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ, zawierający w szczególności: 2) Wypełnione Kosztorysy ofertowe sporządzone z wykorzystaniem wzorów stanowiących załączniki nr 1a-1, 1a-2, 1a-3, 1a-4, 1a-5 do SIWZ, 3) Oświadczenie, o którym mowa w pkt 1 ROZDZIAŁU XI. SIWZ. 4) Pisemne zobowiązanie, o którym mowa pkt 2.1 ROZDZIAŁU XII. SIWZ. 5) Dokument wadium w przypadkach wniesienia w formie o której mowa w pkt 7 Rozdziału XVI SIWZ. 6) Pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie.

Sekcja IV - Procedura przetargowa

 • IV.1. Tryb udzielenia zamówienia
 • IV.1.1. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony
 • IV.2. Kryteria oceny ofert
 • IV.2.2. Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie

Zobacz następny przetargZobacz poprzedni przetargPobierz ofertę w pliku pdfPowrót na stronę główną

Podobne ogłoszenia o przetargach